Del artikel Print
Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug

Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug

Forskere fra Aarhus Universitet belyser klimaforandringernes konsekvens for dansk landbrug og mulige tilpasningstiltag.

For at belyse klimaforandringernes konsekvens for dansk landbrug har forskere

ved Aarhus Universitet udarbejdet en vidensyntese for Landbrugsstyrelsen. Syntesen beskriver registrerede klimaændringer og deres forventede udvikling frem til 2050 samt forventede konsekvenser for dansk landbrug.

 

Menneskelig udledning af drivhusgasser påvirker klimaet, og forårsager bl.a. temperaturstigninger og øgede nedbørsmængder i Danmark, hvor især landbruget er sårbar over for disse ændringer.

 

Temperaturstigninger kan medføre længere tørkeperioder, der har en negativ effekt på bl.a. afgrøder, men kan også forårsage varmestress for dyrene i husdyrproduktionen. Øgede nedbørsmængder kan forårsage stor udvaskning af næringstoffer fra dyrket jord eller potentielt helt oversvømme landbrugsarealerne.

 

Visse tilpasningstiltag benyttes allerede såsom ventilation i stalde og forædling af sorter af afgrøder, men der forventes behov for yderligere udvikling. Bedre varsling og forsikring forventes at blive en nødvendighed mod ekstreme vejrhændelser, ligesom udvikling af eksisterende og nye dyrkningssystemer og teknologier også vil bilve essentielle for at tilpasse landbruget mod klimaforandringer. 

 

Kilde: Aarhus Universitet