Beregning af estimerede bygningsværdier
Del artikel Print

Beregning af estimerede bygningsværdier

Værktøjet KAMP viser et estimat af værdien af de bygninger, som kan blive påvirket.
Beregningen er baseret på den seneste offentlige ejendomsvurdering og udtrykker et omtrentligt skøn over den samlede værdi af de bygninger, der potentielt påvirkes af hav, vandløb og nedbør.


Anvendelse
Beregningen giver et let tilgængeligt, relativt mål for de økonomiske værdier, der er i spil ved en bestemt påvirkning fra hav, vandløb eller nedbør.
Estimatet kan bruges, hvis man i en simulering ønsker at kunne foretage en hurtig sammenligning af forskellige hændelser i et område, for eksempel virkningen af en havstigning på henholdsvis 1,6, 1,8, og 2,0 meter.

Estimatet kan også bruges, hvis man på en nem måde vil sammenligne virkningen af, at den samme hændelse indtræffer i to forskellige områder, for eksempel hvis man påtænker en indsats.


Estimatet må derimod ikke bruges eller forstås som et tal, der angiver de faktiske økonomiske skader som en f.eks. havvandsstigning på et givent tidspunkt vil give. I en sådan konkret situation vil omfanget af skader være afhængig af en række forhold som beregningen ikke kan forudsige.

 

Det gælder eksempelvis, hvordan den enkelte bygning er konstrueret, om den er sikret mod vand, om ejer eller andre har haft tid til at foretage afværgeforanstaltninger og mange andre forhold. Det er heller ikke muligt at estimere værdien af beskadiget indbo og andet løsøre i bygningen.

 

Beregningen medtager heller ikke værdien af bygninger som ikke ejendomsvurderes. Dette gælder fx for mange kolonihaveområder, hvor bygningerne skønnes at have en relativt lille beskatningsværdi. 

 

Er der behov for et egentlig skøn over forventelige skader på bygninger, indbo mv., ved en bestemt type stormflod, vil der være behov for at inddrage og beregne yderligere, på konkrete og mere detaljerede oplysninger fra det pågældende område.
Beregningsmetode og datakilder

 

Beregningsmetode og datakilder

Estimeringen af de berørte bygningers værdi er baseret på den seneste offentlige ejendomsvurdering, som findes i Skattemyndighedens Vurderingsregister, VUR.


Værdien af bygningerne på en ejendom fremgår ikke direkte af ejendomsvurderingen. Beregningen anvender derfor, som et tilnærmet beløb, den såkaldte forskelsværdi, dvs. forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi.


Hvis der på ejendommen er flere bygninger, som ikke alle sammen berøres af den pågældende oversvømmelse, fordeles ejendommens samlede bygningsværdi på hver af bygningerne ud fra bygningens samlede areal.


Oplysningerne om hvilke bygninger, der ligger i det berørte område stammer fra GeoDanmark, som dels viser hver bygnings placering og udstrækning i kortet, dels indeholder et link til Bygnings- og Boligregistret, BBR.


Fra BBR henter beregningen oplysninger om bygningens anvendelse og areal. Småbygninger så som garager, carporte, skure og udhuse medtages ikke i værdiestimatet.


Bygninger som rummer ejerlejligheder indgår heller ikke i den nuværende beregning. Den estimerede værdi af denne særlige ejendomstype vil evt. blive medtaget senere, i en opdateret version.