Stor fælles klimatilpasning omkring St. Vejle Å

Stor fælles klimatilpasning omkring St. Vejle Å

Enkle tekniske løsninger har gjort naboerne til St. Vejle Å på Københavns Vestegn klar til mere ekstremregn.

Samtidig har en del af ådalen fået et naturmæssigt og rekreativt løft.

Seks kommuner og fire vandselskaber har sammen skabt en omfattende klimasikring omkring åen.

St. Vejle Å har flere gange været millimeter fra at oversvømme huse og veje i Ishøj og Vallensbæk ved skybrud.

Da Banedanmark etablerede jernbanen mellem København og Ringsted, kom den til at gå lige igennem Vallensbæk Sø, som er et regnvandsbassin ved motorvejstrekanten i Vallensbæk.

Kommunerne og forsyningerne omkring St. Vejle Å benyttede den økonomiske kompensation fra Banedanmark til at gennemføre et stort, fælles klimatilpasningsprojekt.

Projektet består af tre store regnvandsbassiner, våde enge, overløb med nødbassin, diger og en stor pumpestation.

Samtidig er der etableret grønne områder omkring en del af ådalen.
Status

Projektets sidste del blev indviet i november 2017

Et mere end ti år langt projektforløb blev afsluttet i november 2017.

Det skete, da fem borgmestre fra Vestegnen trykkede på startknappen til to store pumper i Ishøj ved St. Vejle Å’s udløb til Køge Bugt.
Klimatilpasningen af St. Vejle Å blev mulig, da Folketinget i 2007 vedtog at etablere en jernbane mellem København og Ringsted.

Banedanmark måtte inddrage en del af Vallensbæk Sø for at etablere jernbanen.

Den økonomiske kompensation fra Banedanmark benyttede Vestegns-kommunerne til sammen med de lokale forsyningsselskaber at klimatilpasse hele St. Vejle Å-forløbet.

Første del af projektet blev indviet i foråret 2016. Sidste del i slutningen af 2017.

Med nogle få tekniske justeringer har projektet fungeret upåklageligt.
Læs mere Luk
Baggrund

Mere ekstremregn og et stærkt ønske om at samarbejde

Omgivelserne til St. Vejle Å har ikke været ramt af store oversvømmelser. Men det har flere gange været millimeter fra at ske.

Med penge i kompensation fra Banedanmark fik man lokalt mulighed for at udvise rettidig omhu.
St. Vejle Å løber gennem seks kommuner på Københavns Vestegn, inden den løber ud i Køge Bugt. Midt i åens forløb blev der i 60’erne etableret to kunstige søer, Tueholm Sø og Vallensbæk Sø, for at håndtere regnvand fra oplandet.

Åen og søerne har derfor i mange år været et tværkommunalt projekt mellem Albertslund, Vallensbæk, Brøndby, Ishøj, Høje Taastrup og Glostrup kommuner og deres forsyninger.

St. Vejle Å har senest i 2007, 2011 og 2017 været blot 15 millimeter fra at løbe over og ind i huse i blandt andet Vallensbæk. Åens opland har ofte været oversvømmet.
Læs mere Luk
Løsning

En robust og enkel løsning, der virker i al slags vejr

’Det er ikke raketvidenskab’, siger direktør for Samarbejder og Grøn Vækst i HOFOR, Frank Brodersen, om projektet ved St. Vejle Å.

Og det er med vilje, for kommunerne og forsyningerne har frem for alt ønsket en robust klimatilpasning.
Det spildevandstekniske anlæg omkring St. Vejle Å begynder med tre nye regnvandsbassiner opstrøms åen i Høje-Taastrup samt temporært våde enge i Albertslund.

Disse anlæg kan tilbageholde i alt cirka 78.000 kubikmeter regnvand.
Anlæggene udleder vandet til St. Vejle Å, som løber til Tueholm og Vallensbæk søer.

Søerne fungerer også som forsinkelsesbassiner og kan tilbageholde cirka 450.000 kubikmeter. Søerne indgår naturligt i landskabet som et rekreativt element.

Fra søerne ledes vandet igen til St. Vejle Å. Der er etableret nødoverløb fra Vallensbæk Sø til Tranegilde/Vallensbæk Mose, som dermed bliver et nødbassin. Mosen kan tilbageholde 900.000 kubikmeter vand.

Fra Vallensbæk Sø udledes vandet til St. Vejle Å via et bygværk, som styres automatisk ud fra vandstandsmålere, der er placeret strategisk nedstrøms udløbet.

Et pumpehus i Vallensbæk Mose er blevet renoveret. Der er koblet digitale målere til nødpumpestationen, så vandet kan styres bedre.

Der er endvidere indkøbt mobile beredskabspumper, så mosen kan tømmes hurtigt efter at have været anvendt som nødbassin.

Der er etableret diger rundt om et par naboejendomme til Vallensbæk Mose, så dens funktion som nødbassin ikke generer disse huse med indtrængende vand.

St. Vejle Å løber ud i Køge Bugt ved Ishøj Havn. Her er der etableret en pumpestation med to store pumper, som er bygget ind i diget ved havnen. Hver af pumperne kan pumpe 2000 liter vand i sekundet.

Pumperne er nødvendige i de tilfælde, hvor der både kommer meget vand fra land og samtidig er forhøjet vandstand eller stormflod i Købe Bugt.

Pumperne har siden etableringen i november 2017 været i drift flere gange og har allerede vist deres værd.

I september 2017 fik systemet sin generalprøve, da voldsom regn skabte behov for at sende vand fra Vallensbæk Sø ind i nødbassinet i Vallensbæk Mose.

Frank Brodersen fra HOFOR fortæller, at den trinløse styring af spjældene ved udløbet fra Vallensbæk Sø på dette tidspunkt ikke var etableret. Spjældene blev styret manuelt, og man undgik med nød og næppe, at der kom vand ind i nogle huse i området.

Hele klimatilpasningen af St. Vejle Å er designet til en 100-års hændelse.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Tryghed for borgere og trafikanter - og renere vand

Overskudsjord fra de udgravede regnvandsbassiner er brugt som støjvold langs motorvej og jernbane.

Regnvandet bliver renset langt bedre i de nye bassiner og de temporært våde enge til gavn for vandkvaliteten i St. Vejle Å og Tueholm og Vallensbæk søer.

Risikoen for oversvømmede huse og veje er faldet. Og borgerne har fået nye rekreative områder og natur.
Beboere og trafikanter langs St. Vejle Å risikerer nu i langt mindre grad end tidligere oversvømmelser ved ekstremregn.

Selv under stormflod med forhøjet vandstand i Køge Bugt kan å-systemet nu komme af med vandet.

Klimatilpasningsprojektets nye regnvandsbassiner renser det forurenede vejvand, før det udledes til St. Vejle Å og Tueholm og Vallensbæk søer. Rensningen er syv-otte gange bedre end tidligere.
Overskudsjord fra de nygravede bassiner er blevet brugt til en 300 meter lang støjvold mod Holbækmotorvejen og jernbanen mellem Ringsted og København.

Endelig har borgerne særligt omkring søerne i Vallensbæk, Høje-Taastrup og Albertslund fået ny natur og et rekreativt område med planter, fugle, insekter og stier.

Læs mere Luk
Finansiering

Betalt af Banedanmark og tre forsyningsselskaber

Projektet er finansieret med 40 millioner kroner fra Banedanmark som kompensation for inddragelse af en del af Vallensbæk Sø. 10 millioner kroner er betalt af forsyningerne i Ishøj, Vallensbæk og Brøndby.
Prisen for det samlede projekt var godt 50 millioner kroner. Budgettet har stort set holdt.

Banedanmark indgik aftale med de berørte forsyningsselskaber om en erstatning på 40 millioner kroner for reduktionen af volumenet i Vallensbæk Sø og de tilhørende installationer.

Pumpestationen ved Ishøj Havn blev etableret som et medfinansieringsprojekt til 10 millioner kroner. Beløbet dækkes af forsyningerne efter en fordelingsnøgle, baseret på hvor stor en bassinkapacitet forsyningerne har etableret.

De 10 millioner kroner er lånefinansieret over 25 år. Borgerne i de respektive kommuner betaler lånet tilbage over vandtaksterne.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Mange års samarbejde er nu endnu dybere forankret

Klimatilpasningen af St. Vejle Å blev mulig, da der skulle bygges jernbane mellem København og Ringsted. Selve klimaprojektet startede i 2014, da det blev vedtaget i seks berørte kommunalbestyrelser.
Forsyningsselskaberne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup og Brøndby kommuner har længe haft et omfattende samarbejde omkring St. Vejle Å.

Det aktuelle klimatilpasningsprojekt blev startskuddet til et endnu tættere samarbejde mellem forsyningerne, som jævnligt mødes i en styregruppe. Bærende principper her er enstemmighed, åbenhed og tillid.

Projektet er politisk forankret med godkendelser i alle seks kommunalbestyrelser og med borgmesterinddragelse fra start til slut.

Der har endvidere været afholdt en række borgermøder.
Læs mere Luk
Barrierer

’Det perfekte projekt findes ikke. Men det er gået rigtig godt’

Samarbejdet mellem forsyningsselskaber, politikere og borgere har været fint. Der var været lidt tekniske startvanskeligheder. Men derudover handler udfordringerne omkring St. Vejle Å mest om kommunikation.
Frank Brodersen fra HOFOR beskriver det samlede projekt omkring St. Vejle å som yderst vellykket.

De seks kommunalbestyrelser har bakket op, og samarbejdet mellem forsyningsselskaberne har været godt.

De berørte borgere har taget de nye naturområder til sig i stor stil.

Men det kan være vanskeligt at formidle til borgerne, at der rent faktisk er tale om et spildevandsteknisk anlæg, så de må tåle, at en 10 minutters cykeltur til arbejdet efter skybrud kan blive til halvanden times tur, fordi hele naturområdet er oversvømmet, og de må køre en anden vej.

Det vil forsyningsselskaberne forsøge at løse med en sms-service til borgerne, så de kan få besked ved høj vandstand
Læs mere Luk