Ådal i Frederikssund matcher klimaet

Kort om projektet

Med sine 90 hektar er Sillebro Ådal det danske projekt for klimatilpasning, som dækker det største areal. Åen løber gennem Frederikssund by.

Den er blevet snoet, og der er anlagt en række bassiner, som forsinker regnvandet ved skybrud, inden det løber ud i åen. Herudover er der etableret gydebanker og standpladser til laksefisk.

Resultatet er bedre vandkvalitet, bedre beskyttelse mod oversvømmelser af boliger samt en smukkere ådal med øget rekreativ værdi for borgerne.
Status

Ny ådal fra september 2013

Anlægsfasen af det store projekt for klimatilpasning og naturgenopretning strakte sig over otte måneder.
I februar 2013 gik Frederikssund Kommunes skovarbejdere i gang med at rydde træer i Sillebro Ådal. Derefter kunne entreprenørmaskinerne rykke ind i april for at genslynge åen, anlægge nye gydebanker i åen samt foretage naturpleje af moser, enge og overdrev. I september 2013 blev den nye ådal indviet.
Læs mere Luk
Baggrund

Kombineret naturpleje og klimatilpasning

For lav vandkvalitet og risiko for oversvømmede kældre var de to vigtigste bevæggrunde for, at noget skulle gøres i Sillebro Ådal.
Den 7,6 kilometer lange Sillebro Å løber gennem Frederikssund by. Vandkvaliteten i åen levede indtil 2013 ikke op til kommunens mål og efterfølgende heller ikke til vandplanen.

Det skyldtes især, at store mængder regnvand fra huse og tage strømmede til åen uden rensning.

Samtidig fik flere borgere i 2007 oversvømmet deres kældre ved et ekstremt regnskyl på 55,4 millimeter efter flere uger med usædvanligt meget regnvejr.

Dette medførte, at åen ikke kunne optage mere vand, hvormed områderne omkring åen blev oversvømmet.

Begge problemer ønskede Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning at gøre noget ved. Samtidig så kommunen og forsyningsselskabet en chance for at gøre ådalen til en grøn korridor, der forbinder en række andre grønne områder og sikrer dyr og planter mulighed for at sprede sig.

- Kommuneplanen udpeger områder med biologiske interesser. Sillebro Ådal er udpeget som spredningskorridor. Å-reguleringsprojektet vil skabe bedre leveforhold for dyr og planter i og omkring åen, siger Jørgen Skaarup, Frederikssund Forsyning.
Læs mere Luk
Løsning

Naturlige bassiner frem for beton

Ved hjælp af den offentligt tilgængelige digitale terrænmodel DHM 2007 har Frederikssund Forsyning udpeget fordybninger i landskabet, hvor regnvandet opmagasineres ved kraftig nedbør.
Sillebro Ås oprindelige slyngninger er genskabt, hvilket har gjort den cirka 200 meter længere. Samtidig er der etableret 10 bassiner over en 2 kilometer lang strækning i ådalen. Bassinerne holder på vandet ved kraftige regnskyl, inden det ledes til åen.

Bassinerne er placeret, så åen kan slynge sig naturligt gennem ådalen og aftage regnvandet over en længere periode for at sikre bymidten mod oversvømmelse.

- Snoningen af åen og de nye bassiner er nøje planlagt efter områdets topografi, fortæller Jørgen Skaarup, økonomi- og projektchef i Frederikssund Forsyning.

- Ved at anvende en digital terrænmodel har vi udpeget landskabets fordybninger, som vi udnytter som naturlige regnvandsbassiner. Det er både en billigere og bedre løsning end at etablere tilsvarende store betonbassiner.

Projektet har et betydeligt element af naturforvaltning. Der er udlagt 300 kubikmeter gyde-grus, hvor fiske kan lægge deres æg, samt 200 kubikmeter store sten for at give optimale forhold for fisk og smådyr. Blandt andet har åen nu en sund ørredbestand.

Desuden er der lagt vægt på den rekreative værdi for borgerne, blandt andet med mulighed for fiskeri i en grusgravs-sø samt forbedrede muligheder for motionsløb på stier.

Der er etableret parkeringsplads og nye handicapvenlige stier med fiskepladser. Alle sti-broer er udskiftet, og der er etableret gangbroer samt en række bænke og borde, som er udskåret af nogle af de træer, der er fældet i ådalen.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Herlighedsværdien stiger

Ud over bedre vandkvalitet og forebyggelse af oversvømmelser kan husejerne i området glæde sig over, at deres ejendomme er blevet mere værd.
Genskabelsen af åens slyngninger og etableringen af nye regnvandsbassiner vil forebygge, at der sker oversvømmelser af kældre ved skybrud, som det skete i 2007. Ved en 5-årsregnhændelse vil ådalen blive oversvømmet, men midtbyen vil til gengæld blive skånet.

Løsningen betyder, at Frederikssund Forsyning kan opfylde de krav til vandkvalitet, som er opstillet i kommunens spildevandsplan. Samtidig er den rekreative værdi af hele ådalen løftet til gavn for borgerne i området.

Kommunen og forsyningsselskabet regner desuden med, at området vil blive en grøn korridor, der forbinder en række andre grønne områder og sikrer dyr og planter mulighed for at sprede sig.

Jørgen Skaarup, Frederikssund Forsyning, tilføjer, at mange husejere kan glæde sig:

- Værdien af boligerne stiger. Man kan få en højere pris for sit hus, når der er udsigt til vand og rekreative områder.
Læs mere Luk
Finansiering

Finansieret af kommunen

Genopretningen af Sillebro Å og den tilhørende klimatilpasning er udført som et kommunalt projekt.
Alle udgifter til reguleringsprojektet er afholdt af Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune.

De konkrete omkostninger for projektet er ikke helt fastlagt endnu, men der er tale om 10-11 millioner kroner for bassiner og naturgenopretning. Kommunens andel er på cirka 10 procent.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Slut med traditionel tænkning

Kommunen og forsyningsselskabet har valgt at betragte regnvandet som en rekreativ ressource.
Genskabelsen af den slyngede Sillebro Å og etableringen af regnvandsbassiner er gennemført i et samarbejde mellem Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune.

- Det er lykkedes at samarbejde om et projekt, der sparer penge og samtidig skaber merværdi for borgerne, siger Troels Karlog, skovfoged i Frederikssund Kommune. Han tilføjer:

- Samarbejdet er udtryk for en helhedstænkning og et opgør med den gammeldags ingeniørholdning om, at regnvand skal ned i nogle rør og hurtigst muligt ud i havet. Vi vil tværtimod bruge vandet aktivt i vores by og rekreative omgivelser.

Projektet har krævet hensyn til en lang række love og bestemmelser. For det første er der udarbejdet en lokalplan for området. Derudover er der indhentet grave- og udledningstilladelser med udgangspunkt i henholdsvis Vejloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Da det er et vandløbsreguleringsprojekt, har Vandløbsloven også været i brug. En stor del af området er derudover kortlagt efter Jordforureningsloven, hvorfor projektet også har været meget omkring denne lov.

Endelig har projektet forholdt sig til Naturbeskyttelsesloven, da der er arbejdet i nærhed til beskyttede naturtyper.
Læs mere Luk
Barrierer

Ar i landskabet under anlægsarbejdet

Trods informationsindsatsen fra kommunen og forsyningsselskabet kom omfanget af entreprenørarbejde bag på en del borgere i Frederikssund.
I anlægsfasen, der blev indledt i februar 2013, var ådalen præget af tunge entreprenørmaskiner.

- Der er flyttet rigtig meget jord, så ådalen har summet af aktivitet fra tungt læssede dumpere, og det har været en prøvelse for de mange brugere af området at komme tørskoet rundt, siger Troels Karlog, skovfoged i Frederikssund Kommune.

Troels Karlog tilføjer, at også den nødvendige rydning af træer kunne virke problematisk for nogle borgere. I alt blev der ryddet cirka 2.500 kubikmeter træ, som blev fliset til brug i et kraftvarmeværk.

- Trods stor informationsindsats kom rydningen bag på flere, og der har været en del spørgsmål til projektet. Det kan ikke undgås, at det syner voldsomt med de store ar i landskabet, som kommer, når der skoves midt om vinteren.
Læs mere Luk