Se hvordan du påvirkes af klimaforandringerne
Del artikel Print

Se hvordan du påvirkes af klimaforandringerne

Her finder du en række værktøjer, der simulerer fremtidens klima på forskellige områder. Det giver oplysninger om, hvordan klimaændringerne påvirker os i fremtiden.

 

Havvand på land

Middelvandstanden ved Danmarks kyster forventes at stige mellem 0,2 og 1,4 meter ved udgangen af dette århundrede. Med dette værktøj kan du få et indtryk af, hvilke områder, der kan blive berørt af oversvømmelser. Det kan være en hjælp i forhold til, om du skal foretage analyser eller eventuelle tiltag, der kan forhindre skader i forbindelse med oversvømmelser.

Læs mere her

 

Klimaatlas

Klimaatlas indeholder data om forventede ændriner i klimaet på kommuneniveau, og dækker hele Danmark.Værktøjet bliver løbende udbygget og indeholder på nuværende tidspunkt data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtdige danske klima. Fremtiden afhænger i høj grad af hvor meget yderligere klimagas der lukkes i amosfæren, men klimaatlaset er det bedste bud på fremtiden med den viden vi har i dag.

Læs mere her

 

Oversvømmelseskort

Oversvømmelseskortet er en simulation af effekterne af stormflod, stigende vandstand i vandløb og perioder med langvarig, silende regn.

Læs mere her

 

Ekstremnedbør

Dette værktøj viser oplysninger fra to datasæt. Det ene er fra Spildevandskomiteens regnmålere, der oplyser om skybrud inden for det seneste år, samt oplysninger om nedbør inden for de seneste 48 timer. Det andet datasæt er fra DMI’s observationer af døgnnedbør og viser statistik for gentagelsesperioderne 10, 20, 50 og 100 år.

Læs mere her

 

Fremtidens grundvand

Grundvandskortene giver en indsigt i fremtidens grundvandsforhold. Du kan få et indtryk af, om et område bliver berørt af ændringer i grundvandstand eller grundvandsdannelse.

Læs mere her

 

Se alle værktøjerne

 


 

Senest redigeret: 16-03-2020