Del artikel Print
Ny viden om sårbarheder og skader som følge af oversvømmelse

Ny viden om sårbarheder og skader som følge af oversvømmelse

Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har i det fælles projekt ”Vand fra alle sider” undersøgt forskellige typer af sårbarheder og skader som følge af oversvømmelse.

Projektet har til formål at forbedre skadesberegninger og sårbarhedsanalyser i forbindelse med klimatilpasningsarbejdet, og projektet arbejder både med direkte skader, indirekte skader samt uhåndgribelige skader. Projektet er finansieret af EU-genopretningsmidler og løber fra 2022 til og med 2025. Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet fortsætter således også de næste par år arbejdet med at kvalificere grundlaget for beregning af risici ifm. oversvømmelser.

 

Herunder findes link til rapporter udarbejdet i projektet eller i tæt tilknytning til projektet:

 

Hvornår udløses en skade ved oversvømmelse? Bygninger og befæstelsers sårbarhed (december 2022)

Rapporten beskriver, hvad der har betydning for omkostninger for oversvømmelser af bygninger og veje fra forskellige vandkilder. Der er udarbejdet en overordnet vurdering af de enkelte vandkilders oversvømmelseskarakteristika, og sårbarheden af bygninger og veje er kortlagt.

 

Hvornår trænger tag- og overfladevand ind i bygninger? (december 2023)

Rapporten beskriver, hvorvidt forskellige bygningskategorier kan danne grundlag for generelle vejledende anbefalinger til at fastsætte standardværdier for tærskler for, hvornår tag- og overfladevand trænger ind i bygninger.

 

Danskernes syn på oversvømmelse (marts 2023)

I forbindelse med at udarbejdelse af en rummelig model for oversvømmelsesrisikoer har Kystdirektoratet fået gennemført denne analyse, der forsøger at tage højde for forskellige sociale grupper ift. beskyttelse af risikoområder. Analysen havde til formål at undersøge, hvordan forskellige grupper tillægger værdi til deres lokalområde, og hvordan disse prioriteres i forhold til hinanden.

 

Vurdering af skader på virksomheder (januar 2024)

I denne rapport evalueres Kystdirektoratets model for vurdering af skader på virksomheder som følge af oversvømmelser. Rapporten går i dybden med den nuværende model, dens datagrundlag og databehandling. Modellens usikkerheder belyses og der bliver givet anbefalinger til forbedringer.

 

Faktorer der influerer på forsikringsudbetalinger i forbindelse med stormflod og skybrud i Danmark (januar 2024)

Rapporten indeholder en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser oversvømmelser kan medfører. Målet har været at finde frem til hvilke faktorer, der påvirker de økonomiske omkostninger ved oversvømmelser og kvantificerer deres betydning for de materielle omkostninger forbundet med oversvømmelser.