Del artikel Print
Klimatilpassede byrum banker på i København

Klimatilpassede byrum banker på i København

Læs hvordan området omkring SEB's nye hovedkvarter er klimatilpasset, så det både skaber skygge og sikrer mod oversvømmelser som følge af flere ekstreme hændelser i fremtiden.

I det seneste nummer af Danske Landskabsarkitekters fagtidsskrift LANDSKAB kan man læse artiklen "Klimatilpasset byrum ved SEB i København" som beskriver hvordan hele terrænet omkring bankens nye hovedkvarter udgør et område med stor nytteværdi i forhold til klimatilpasning, men også et rekreativt miljø til gavn for områdets besøgende.

SEB, Skandinaviska Enskilda Banken i Danmark, er for nyligt flyttet til Kalvebod Brygge og ind i to bygninger, der ligger i et 7.300 kvadratmeter stort offentligt byrum. Ønsket med udviklingen af dette område er, at skabe en urban naturoplevelse, som samtidig tilgodeser bl.a. klimamæssige tilpasninger, og det er i vid udstrækning lykkedes både i forhold til vandafledning og luftkøling.

Køligt klima og lette briser på de varme sommerdage
Klimaet vil fremover blive varmere og varmere, men for at mindske risikoen for alt for høje lufttemperaturer, er overfladearealet blevet gjort så stort som muligt samt bygget af lyse materialer, således at mest muligt sollys reflekteres. 

Beplantningen i terrænet består af forskellige både løvfældende og stedsegrønne arter samt stauder og græsser. Meget af beplantningen står i sprækker mellem de skrånende og plane flader og bidrager til en bedre vand- og stofomsætning i byrummet og dermed til et bedre lokalt mikroklimatisk miljø med vind- og læforhold.

Regnen ledes til store regnvandstanke eller i havnen
Der tages også højde for de ekstra mængder nedbør vi kan forvente i et fremtidigt varmere klima. Det gøres for eksempel ved at der er nedlagt smalle liniedræn langs bygningernes facader og vinkelret på bygningerne. Disse smalle sprækker leder regnvandet fra områdets belagte flader til to store regnvandstanke, hvorfra vandet pumpes til den omfattende beplantning i området i takt med behovet.

Skulle det regne meget kraftigt ledes det overskydende vand fra tankene direkte i havnen. Derved vil den regn, der falder i området, ikke belaste kloaknettet eller oversvømme vejene omkring banken.

SEB. Kilde: SLA
Kilde: SLA. Fotografi af terrænet omkring SEB's to bygninger.

Kilde: "Klimatilpasset byrum ved SEB i København" af Stig L. Andersson, fra DL's fagtidsskrift LANDSKAB nr. 7/2010.