Del artikel Print
Retningslinjer/best practices for statsvejene i forhold til klimatilpasning

Retningslinjer/best practices for statsvejene i forhold til klimatilpasning

Vejdirektoratet har opdateret vejreglen for afvanding: ”Veje, Vejkonstruktioner, Afvandingskonstruktioner”

I denne vejregel er der sket opdateringer af regnmængder i relation til Spildevandskomitéens Skrift nr. 28 "Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)" IDA. 2006 og nr. 29, "Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer". Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. 2008.

Desuden gør Transportministeriet opmærksom på, at Vejdirektoratet løbende formidler ændringer på vejregelområdet på www.vejregler.dk.