Del artikel Print
Ny udredning om fremtidens klimatilpasningsteknologier inden for vandområdet

Ny udredning om fremtidens klimatilpasningsteknologier inden for vandområdet

Videncenter for klimatilpasning har fået udarbejdet rapport om fremtidige klimatilpasningsteknologier.

Klimaforandringerne ventes at øge efterspørgslen efter tilpasningsløsninger. Især behovet for løsninger inden for vandinfrastruktur forventes at stige kraftigt i de kommende årtier. Her vurderes danske virksomheder at have gode muligheder for øget vækst.

Det viser en ny rapport om klimatilpasningsteknologier, som Videncenter for Klimatilpasning har fået udarbejdet af DTU Miljø. Udredningen peger på klimatilpasningsteknologier på vandområdet med et 50 års sigte. Et sådant kig i krystalkuglen vil naturligt være behæftet med betydelig usikkerhed, når man ser på den teknologiske udvikling i de seneste 50 år.

Rapporten, der opsummerer den nyeste viden om fremtidige tilpasningsteknologier på vandområdet, sætter fokus på et område, som ikke indgik i Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. 

Udredningen understøtter Videncenter for Klimatilpasnings indsats med at samle og formidle ny viden i dette tilfælde til erhvervsvirksomheder, kommuner og andre, der ønsker at udvikle, anvende eller sælge nye teknologier, der kan anvendes i konkret og praktisk klimatilpasning.

Fremtidige udfordringer handler om, at der vil være for lidt og/eller for meget vand på det forkerte sted og det forkerte tidspunkt af en uønsket kvalitet. Globalt set vil der være stor forskel på de områder der lider mest under tørke og de områder - som fx Danmark - hvor oversvømmelser forventes at blive et tilbagevendende problem.

Der peges i rapporten på fem vækstområder for nye vandteknologier. Det drejer sig om at udvikle og anvende teknologier og løsninger, der kan levere de rette mængder vand på rette tid og sted og af den ønskede kvalitet. Især inden for områderne vandbehandling, allokering af vandressourcer, andre ressourcer knyttet til vand, sensorer, værktøjer der understøtter teknologi og forretningsmodeller har Danmark visse styrkepositioner. Konkret er der udpeget 25 delområder, hvor danske virksomheder har særlige kompetencer, som kan bruges til udvikling af fremtidens klimatilpasningsteknologier. En af hovedudfordringerne bliver dog, at fremtidens vandsystemer bliver mere komplekse, hvorfor en væsentlig del af innovationen forventes at ske i samspil mellem flere aktører.