Del artikel Print
Rapport om samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning

Rapport om samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning

Behov for nærmere samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasning vedr. kystbeskyttelse, byggeri, veje/baner og kloakering. Tilpasningen vurderes at kunne håndteres inden for rammerne af den eksisterende regulering.

Sektorerne kystbeskyttelse, byggeri, veje/baner og kloakering er særligt interessante at få belyst nærmere samfundsøkonomisk, når det drejer sig om tiltag inden for klimatilpasning. Der er et særligt stort vidensbehov inden for byggeri, hvor der er meget store aktiver. En effektiv og rettidig planlægning er central, idet planlægning kan skabe sammenhænge og synergier sektorerne imellem. 

Tilpasningen vurderes i stort set alle sektorer at kunne håndteres inden for rammerne af den eksisterende regulering.

Det viser en ny rapport "Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning", som Energistyrelsen/Videncenter for Klimatilpasning har fået udarbejdet af konsulentfirmaet NIRAS. Arbejdet er blevet igangsat under Koordinationsforum for Klimatilpasning, som blev nedsat efter offentliggørelsen af regeringens klimatilpasningsstrategi. Alle sektorer fra klimatilpasningsstrategien har undergået en screening

Screeningen skal medvirke til at sætte fokus på, inden for hvilke sektorer der kan være behov for mere grundige samfundsøkonomisk analyser. Screeningen har også til hensigt at kaste lys over, hvor der kan være metodemæssige problemstillinger, som bør belyses nærmere.

Ad-hoc kontra planlagt klimatilpasning
Rapporten konkluderer, at samfundsøkonomisk set er sondringen mellem ad hoc og planlagt tilpasning ikke så relevant. Det er derimod vigtigt at fokusere på, hvorvidt der er tale om en hensigtsmæssig tilpasning og ikke skelne skarpt imellem, hvorvidt den bliver defineret som ad-hoc eller planlagt.

Rapportens hovedkonklusioner
De fire sektorer kystbeskyttelse, byggeri, veje/baner og kloakering er særligt relevante, fordi de potentielle skadesomkostninger er store, samtidig med at der i disse sektorer vurderes at være størst mulighed for omkostningseffektivt at begrænse skadesomkostningerne ved tilpasning. For sektorerne byggeri, veje/baner og kloakering bør eventuel tilpasning indtænkes tid-ligt, da investeringerne er langsigtede. På kystområdet kan tilpasning dog foretages med kortere varsel, ligesom de væsentligste konsekvenser i den sektor først vurderes at indtræffe efter 2050. Vidensbehovet vurderes at være særlig stort indenfor byggeri, hvor der er meget store aktiver og generel lille viden om den samfundsøkonomiske rentabilitet af tilpasning.

Rapporten konkluderer endvidere, at det er behov for at foretage samfundsøkonomiske analyser inden for geografisk afgrænsede områder (fx på kommuneniveau) for at sikre, at sektorerne tænkes sammen på det konkrete niveau.

Rapporten viser endelig, at der er behov for at udvikle redskaber til håndtering af usikkerheder. Redskaberne skal være anvendelsesorienterede, så de kan bidrage til forbedring af beslutningsgrundlaget ved konkrete beslutninger om klimatilpasningstiltag, både på nationalt og kommunalt niveau.