Del artikel Print
Bestanden af gæs eksploderer

Bestanden af gæs eksploderer

Antallet af gæs er steget markant over hele Europa gennem de sidste årtier, som følge af klimaændringerne. Dette betyder bl.a. at man nu hvert forår kan se titusinder af bramgæs ved Vadehavets kyster. Det skriver bladet Jæger.

Gåsebestanden er flerdoblet i Europa over de sidste 20 år. Gæssenes stigende bestand skyldes både ændrede jagtforhold og bedre fødegrundlag, som klimaforandringer medfører. Jagttiderne har ændret sig og visse gåsearter er blevet jagtfredet. Gæssene er trukket nordpå, og det betyder, at de undgår de intensive jagtsæsoner i Frankrig og Spanien og derimod kan nyde af de mere frede forhold i Nordvesteuropa.

Gæssenes bestand varierer i antal og geografisk fordeling gennem landet og den afgørende faktor for fordelingen er høsten. Fødegrundlaget er langt bedre med både det intensive landbrug, men også de mildere vintre klimaændringerne har budt på. Gæssene har nu garanti for føde på vores breddegrader tidligere end de plejer.

De kortnæbbede gæs starter eksempelvis på forårsopfedningen før trækket til nye ynglepladser op mod 3 uger tidligere end før. Bramgæssene forlænger i stedet deres ophold omkring især Vadehavet, formegentlig pga. de store mængder gæs, der allerede fylder forårsrastepladserne op i Østersøområdet. Grågæssene overvintrer nu længere nordpå, hvor da kan yngle tidligere, og hvor de ikke jages i samme grad.

Fødemulighederne er gunstige for gæssene. De søger føde på græsmarkerne enten ved efterårets sidste høst eller når landbrugskreaturerne sættes på græs om foråret. De vintergrønne marker betyder at gæssene ikke behøver flyve til Sydspanien for føde længere.

Dette er ikke problemfrit og går især ud over landmændenes afgrøder. Og der er ikke meget andet, end midlertidige løsninger at gøre brug af, når der skal klimatilpasses på dette felt. En arbejdsgruppe under "Det Trilaterale Vadehavssamarbejde" har derfor udarbejdet et forslag med en samlet gåseforvaltningsplan landene imellem og sendt dem til hhv. den tyske, hollandske og danske miljøminister.

Inspiration til at holde bestandene nede kan hentes fra Nordamerika. Her tilpasses jagtkvoterne efter en vurdering af gæssenes bestandsstørrelse, yngleresultater og bestandens reaktion på det forrige års jagt. Derved reduceres visse bestande ved intensiveret jagt, for således at undgå skader på marker og følsomme tundraområder.

En sådan handling kræver dog et samarbejde på tværs af de gåseinvaderede lande. Derfor er der nu også iværksat en proces under Bonn-konventionens Vandfugleaftale, som skal bygge på en række mål aftalt imellem de lande, hvor gåsebestande-problemet forekommer. Planlægningen er igangsat og forventes implementeret i 2012.


Kilde: Jæger 1.  december  2010, 1. sektion, side 50.