Del artikel Print
Lolland har fokus på klimatilpasning

Lolland har fokus på klimatilpasning

Lolland Kommune tager højde for klimaforandringerne i forslag til kommuneplan. Planen indeholder mange kreative forslag til klimatilpasning.

Lolland Kommune har netop sendt deres forslag til kommuneplanen, der skal gælde fra 2010 til 2022, i otte ugers offentlig høring. Klimatilpasning viser sig, at have en central plads i forslaget, især i forbindelse med nybyggeri. 

- I lokalplanlægningen skal det allerede nu sikres, at håndtering af vandsituationen indgår i den samlede bebyggelsesplan eksempelvis ved at fastsætte højere terrænhøjde for nybyggeri, nedgravning af faskiner, maximum grænser for befæstede arealer m.v., for at sikre nedsivningsmulighed - citat fra kommuneplanforslaget.

Klimaforandringer på Lolland
I kommuneplanen er Lolland Kommune meget bevidste om hvordan klimaforandringerne kan forventes at ramme Lolland. Lolland er nemlig et af de områder i Danmark, som kan blive udsat for alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne. Det skyldes at store dele af kommunen ligger tæt på eller under havets overflade, og derfor risikerer oversvømmelser fra havet.

Allerede i dag er sydkysten af Lolland beskyttet af et dige, som beskytter næsten en tredjedel af kommunens areal mod oversvømmelse. En sjettedel af kommunens landbrugsareal er afhængig af pumpestationer og diger, og 2/3 af regnvandet fra øen pumpes fra dræn og afvandingskanaler ud i havet.

Kommunen planlægger også ud fra de større mængder nedbør og ekstremnedbør, som forventes i fremtiden. Mere nedbør giver risiko for flere oversvømmelser, som kan give skader på bygninger og landbrug og øget risiko for sundhedsskader blandt befolkningen. Ligeledes vil højere temperaturer påvirke plante- og dyrelivet, og vækstbetingelserne for planter vil ændre sig og få betydning for landbrugets afgrøder og dyrkningsformer.

Klimatilpasning i kommuneplanen
Kommunens mål for klimatilpasning er "At sikre øen mod oversvømmelser og andre uønskede følger af klimaforandringerne ved fremsynet planlægning og forebyggende foranstaltninger, det vi i dag omtaler som klimatilpasning, og som der arbejdes målrettet på i kommunens klimatilpasningsplan".

Nedenfor er et uddrag af planens aktiviteter om klimatilpasning.

By
Lolland Forsyning arbejder med et projekt, "Mulighedernes
Vand" i Nakskov, som skal danne grundlag for håndtering af de oversvømmelsestruede områder i kommunen. I projektet fokuseres  både på beskyttelse i ekstreme højvande/stormsituationer og på vandafledningen fra byen i ekstreme nedbørssituationer gennem en udbygning af kloaknettet.

I kommuneplanen er også beskrevet, at kommunens erhvervsarealer skal indrettes med rigelige friarealer, som bl.a. skal indrettes så der er plads til afledning af overfladevand.

Kommuneplanen foreslår at lavtliggende områder kan udlægges som nye rekreative områder. Dette vil både vil afhjælpe problemerne med oversvømmelse fra nedbør og fra havet, men også opfylde fremtidens større behov for skyllefulde områder, når klimaet bliver varmere.

Kyst og sommerhuse
Mange af Lollands sommerhusområder liggere tæt på kysterne og er derfor i stor risiko for oversvømmelse. Dette vil kommunen udnytte i et projekt, hvor vandet indgår kreativt i boligområder. Ligeledes skal der vurderes risici for oversvømmelse for hvert nyt sommerhusområde der etableres, så man kan tage forbehold for vandstandsstigninger i forbindelse med klimaforandringerne.

Landbrug
Landbruget skal også beskyttes, og det planlægger kommunen at gøre ved bl.a. at øge mængden af skov, søer og vandløb i det åbne land. Dette kan nemlig være med til at afbøde nogle af konsekvenserne af klimaforandringerne i det åbne land, som kan være ødelæggende for landbruget.