Del artikel Print

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning

Der er nu igangsat et projekt om tværgående national samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning. Alle 11 sektorer fra klimatilpasnings-strategien skal undergå en screening. Projektet forventes afsluttet medio april 2010

Som led i udmøntningen af regeringens klimatilpasningsstrategi fra marts 2008 er der nedsat et Koordinationsforum for Klimatilpasning (KoK) med deltagelse af relevante ministerier samt KL og Danske Regioner. Under KoK er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe om samfundsøkonomi og klimatilpasning. Denne arbejdsgruppe har vurderet, at der er behov for at tilvejebringe et konkret prioriteringsgrundlag i form af en tværgående national samfundsøkonomisk screening

Den tværministerielle arbejdsgruppe om samfundsøkonomi og klimatilpasning har nu igangsat projektet om den tværgående nationale samfundsøkonomiske screening af klimatilpasning. Som konsulent er - efter udbud af opgaven - valgt NIRAS konsulenterne.

Formålet med projektet er at få et konkret prioriteringsgrundlag, der begrunder behovet for specifikke samfundsøkonomiske analyser med hensyn til klimatilpasning. Screeningen har til hensigt at skabe et bedre overblik på tværs af sektorerne og sætte fokus på, inden for hvilke sektorer der er behov for mere konkrete grundige samfundsøkonomiske analyser. Screeningen har også til formål at afdække videnhuller indenfor de mere metodiske problemstillinger og dermed  pege på behov for mere forskningsrelaterede projekter. Screeningen skal medvirke til at skabe et fælles videngrundlag, der kan understøtte beslutningsgrundlaget for politiske beslutninger om klimatilpasningstiltag.

Rapport fra projektet forventes medio april 2010.

Der er nedsat en følgegruppe for projektet, hvor Energistyrelsen varetager formandskabet.