Del artikel Print
Forebyggelse af oversvømmelser - Metoder til at forudsige skader fra vandstrømme i og nær vejnettet i lavlandsområder (SWAMP)

Forebyggelse af oversvømmelser - Metoder til at forudsige skader fra vandstrømme i og nær vejnettet i lavlandsområder (SWAMP)

Formålet med projektet er at udvikle en GIS-baseret model, der kan forudsige ”blue spots” på vejnettet (områder på vejnettet hvor vandet samler sig under ekstreme nedbørsforhold).

Overordnet set omhandler projektet om dræning og drænsystemer omkring vejnettet i lavlandsområder (herunder Holland, Sverige, Danmark, Tyskland og UK).

Under projektet skal der udarbejdes retningslinjer for to scenarier:

1. Identificering af lokaliteter på det eksisterende vejnet (på et overordnet niveau), hvor oversvømmelser hyppigt finder sted. Dvs. identificering af steder som bør få høj prioritet for bedst mulig udnyttelse af begrænsede økonomiske ressourcer.

2. Identificering af nødvendige tiltag og initiativer på udvalgte steder for at undgå eller begrænse skaderne af oversvømmelser.

Resultatet af projektets første del vil være overordnede retningslinjer for identificering af de lokaliteter, der skaber de fleste oversvømmelsesproblemer på eller i nærheden af eksisterende veje.

Resultatet af den anden del af projektet vil være trin-for-trin retningslinjer omkring eftersyn, vedligeholdelse og reparation af afvandingssystemet på de problematiske lokaliteter (lokaliteter med "blue spots").

"SWAMP" er et af fire projekter under klimaprogrammet "Road Owners Getting to Grips with Climate Change", som er udbudt af en kreds af europæiske vejmyndigheder under netværket ERA-NET Road.
Projektet "SWAMP" ledes af Knud A. Pihl, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, Hedehusene, og projektet udføres i samarbejde med Statens Vâg- och  Transportforskningsinstitut, Linköping.

Projektet gennemføres i perioden 2008-2010, og projektets samlede budget er på 1,7 mio. kr.