Del artikel Print
Klimaændringerne kan ses i Danmark

Klimaændringerne kan ses i Danmark

Træernes pollensæson starter i dag flere uger tidligere end for 20 år siden, og mængden af pollen er øget markant. Planternes vækstsæson er blevet længere, og det markerer en historisk ændring af naturens tilstand.

Det fremgår af den femte danske miljøtilstandsrapport, Natur og Miljø 2009, som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, netop har offentliggjort. Rapporten samler og beskriver udviklingen for Danmarks natur, miljøet og danskernes sundhed.

Danmark er ikke blandt de lande, der forventes at blive hårdest ramt af klimaændringerne. Alligevel bliver det danske samfund nødt til at forholde sig til, at klimaet nu ændrer sig - og også påvirker vores natur.

Udover at klimaændringerne rykker på træernes pollensæson, peger Natur og Miljø 2009 på, at de også vil gavne mere sydlige træarter som lind og avnbøg gennem varmere vejr, mens det modsatte gør sig gældende for mere nordlige træarter som nåletræer fx rødgran.

Den længere vækstsæson vil især komme konkurrencedygtige arter som f.eks. brændenælde til gode. I det hele taget ventes klimaændringerne at føre til en markant påvirkning af plantevæksten og dermed også af dyrelivet. En undersøgelse af 104 danske plantearter peger på, at to-tredjedele vil påvirkes negativt - 4 procent ventes endda helt at forsvinde. Kun 12 procent af arterne vil påvirkes positivt, mens 18 procent ventes ikke at bliver påvirket.

Også fuglelivet ændrer sig i disse år. Mange trækfugle ankommer tidligere om foråret og rejser senere om efteråret - eller eventuelt bliver de her vinteren over som fx grågæs. Forskere regner med, at en række fuglearters tilhørssteder vil flytte omkring 500 km mod nordøst. Det kan betyde, at karakteristiske fugle i det danske landskab som strandskade, klyde, stor præstekrave og sølvmåge vil blive sjældnere, mens sydligere arter som dværghejre, nathejre, slangeørn, hærfugl og sydlig nattergal ventes at rykke ind i stedet.

Vandtemperaturen i danske søer er steget ca. 2 grader siden 1989. Det er omkring dobbelt så meget som lufttemperaturen. Det skyldes en række klimatiske forhold som et øget antal soltimer og mere nedbør. Det varmere vand favoriserer mindre fisk. De små fisk æder dyreplankton, som vil falde i mængde. Da dyreplankton lever af alger, vil resultatet være, at der sker en forøget opblomstring af alger i søerne. Vandet bliver mere uklart, og der vil være en øget risiko for iltsvind.

Temperaturen i havet omkring Danmark er også steget 2 grader. Det betyder, at den såkaldte forårsopblomstring af alger nu sætter ind allerede i midten af februar, hvor den tidligere lå i slutningen af marts. Hvad værre er, så kan det varmere vand indeholde mindre ilt. Lagdelingen i vandsøjlen i havet bliver forstærket, og dermed øges risikoen for iltsvind i sensommeren. Klimaændringerne har således siden begyndelsen af 1990'erne bidraget til at forværre iltforholdene både i søerne og i de danske farvande.

Rapporten Natur og Miljø 2009 skal ses som et centralt grundlag for regeringens miljøplanlægning, og som et dokument, natur- og miljøpolitikken kan bygge på.

Rapporten består af to dele:

  • Del A: En integreret analyse af naturens og miljøets tilstand i Danmark - set i globalt perspektiv - se kapitel 2: Danmarks miljø under klimaforandringerne
  • Del B: Et opslagsværk med indikatorbaseret information om naturens og miljøets tilstand - se tema 5: klima og energi