Del artikel Print
Konference hos IDAmiljø om beredskab

Konference hos IDAmiljø om beredskab

Klimatilpasning skaber plads til vandet, men er det tilstrækkeligt under skybrud? Svaret er nej. Konferencen giver indsigt i beredskabsplanlægning, organisering af beredskabet og behovet for ledelse og prioritering, når flere sektorer rammes samtidigt.

I forbindelse med klimatilpasning skaber vi plads til vandet i byerne og det åbne land ved at ændre og supplere eksisterende tekniske løsninger og anlæg. Vi betragter vandets kredsløb som en helhed og gentænker betydelige dele af den kommunale forsyningsstruktur. Klimatilpasningsplaner udarbejdes og implementeres.

 

Men er klimatilpasning tilstrækkeligt, hvis vi skal håndtere ekstremregn og skybrud ? Svaret er nej. Klimatilpasning tager lang tid, og tilpasning til ekstreme nedbørshændelser er omkostningstunge. I de senere år har ekstreme nedbørssituationer sat deres præg på det samlede byliv, og der har været situationer, hvor meget mere end fast ejendom og infrastruktur har været på spil!

 

Beredskabsstyrelsen peger i det Nationale Risikobillede 2012 på kraftig regn og skybrud som én af ti hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. Tiden er derfor inde til at sætte fokus på beredskab ved oversvømmelser og skabe forståelse for, at beredskab ved oversvømmelser handler om meget mere end pumper og redningsberedskabets akutte indsats. Oversvømmelser rammer bredt og kan true kritiske funktioner i samfundet, og mange sektorer kan være under pres på samme tid, for eksempel oversvømmede veje, forurening med spildevand med sygdomsfremkaldende organismer, vandskadede institutioner, drikkevandsforurening og strømsvigt. Beredskab handler derfor også om ledelse, ansvarsfordeling, kommunikation og prioritering.

 

På mødet vil man få indsigt i beredskabsplanlægning, organisering af beredskabet, behovet for ledelse og prioritering, når flere sektorer rammes samtidigt, ansvarsfordeling, varslingssystemer, ekstreme hændelser med de mange afledte konsekvenser for en kommune. Man vil også få indsigt i, hvordan kommuner forsøger at sikre driften af byen og kommunernes kritiske ydelser, når vand optager pladsen i betydelige områder. Gennemgang af skybruddet i København i 2011 og senest "Bodil" i december 2013 vil give et indblik i, hvordan beredskabet fungerer i praksis.

 

Arrangementet foregår i Ingeniørhuset i København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.