Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande
Del artikel Print

Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Pilotordningen om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande er ét af fire pilotprojekter som, miljøministeren i efteråret 2020 annoncerede, ville blive igangsat som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan.

 

Til at understøtte pilotordningen er i foråret 2021 nedsat en tværfaglig task force med repræsentater fra en række relevante myndigheder.

 

Pilotordningen vil blive gennemført i to faser.

 

Fase 1 (2021) vil omfatte:

Interviews og afholdelse af møder med repræsentanter fra kommuner og deres samarbejdspartnere i de deltagende vandløbsoplande med henblik på at sætte fokus på kommunernes konkrete udfordringer og behov i relation til planlægning og gennemførelse af oplandsbaseret helhedsplanlægning for at klimasikre og forebygge oversvømmelser. Erfaringerne fra fase 1 vil indgå i det tværministerielle arbejde med en national klimatilpasningsplan.

 

Fase 2 (2022) vil omfatte:

Afholdelse af en række workshops og netværksmøder med fokus på helhedsplanlægning og videndeling. Taskforcen vil facilitere og understøtte kommunernes arbejde. De nærmere detaljer for fase 2 vil blive fastlagt i samarbejde med de deltagende kommuner.

 

Kommuner, der allerede har taget initiativ til at etablere et formaliseret samarbejde om helhedsplanlægning for oversvømmelser i et vandløbsopland har indtil 30. juni 2021 haft mulighed for at komme med en interessetilkendegivelse om deltagelse i ordningen.

 

Ved fristens udløb var det indkommet tre interessetilkendegivelser, som alle opfylder de opsatte kriterier. Det betyder, at kommunerne omkring Storåen, Gudenåen og Kongeåen er udpeget til at deltage i ordningen.

 

Der er i fase 1 blandt de deltagende kommuner blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en interviewrunde. Fase 1 blev afsluttet med en workshop den 12. januar 2022 med fokus på organisering omkring helhedsplanlægning, udfordringer med regulering, dataanvendelse og muligheder for finansiering. 

 

I 2022 er der senest blevet afholdt en workshop i Silkeborg med fokus på Gudenåen og landskabsanalyse i ådale. 

 

Pilotordningen løber indtil udgangen af 2022.

Senest redigeret: 26-08-2022