Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande
Del artikel Print

Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Pilotordningen om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande er ét af fire pilotprojekter som, miljøministeren i efteråret 2020 annoncerede, ville blive igangsat som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan.

 

Til at understøtte pilotordningen er i foråret 2021 nedsat en tværfaglig task force med repræsentater fra en række relevante myndigheder.

 

Pilotordningen vil blive gennemført i to faser.

 

Fase 1 (2021) vil omfatte:

Interviews og afholdelse af møder med repræsentanter fra kommuner og deres samarbejdspartnere i de deltagende vandløbsoplande med henblik på at sætte fokus på kommunernes konkrete udfordringer og behov i relation til planlægning og gennemførelse af oplandsbaseret helhedsplanlægning for at klimasikre og forebygge oversvømmelser. Erfaringerne fra fase 1 vil indgå i det tværministerielle arbejde med en national klimatilpasningsplan.

 

Fase 2 (2022) vil omfatte:

Afholdelse af en række workshops og netværksmøder med fokus på helhedsplanlægning og videndeling. Taskforcen vil facilitere og understøtte kommunernes arbejde. De nærmere detaljer for fase 2 vil blive fastlagt i samarbejde med de deltagende kommuner.

 

Kommuner, der allerede har taget initiativ til at etablere et formaliseret samarbejde om helhedsplanlægning for oversvømmelser i et vandløbsopland har indtil 30. juni 2021 haft mulighed for at komme med en interessetilkendegivelse om deltagelse i ordningen.

 

Ved fristens udløb var det indkommet tre interessetilkendegivelser, som alle opfylder de opsatte kriterier. Det betyder, at kommunerne omkring Storåen, Gudenåen og Kongeåen er udpeget til at deltage i ordningen.

 

Der er i fase 1 blandt de deltagende kommuner blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en interviewrunde. Fase 1 blev afsluttet med en workshop den 12. januar 2022 med fokus på organisering omkring helhedsplanlægning, udfordringer med regulering, dataanvendelse og muligheder for finansiering. 

 

Pilotordningen løber indtil udgangen af 2022.

Senest redigeret: 19-01-2022