Tilskud til klimatilpasning
Del RSS RSS Print

Tilskud til klimatilpasning

Der er en række forskellige støtteordninger, hvor du kan søge om tilskud til konkrete klimatilpasningsprojekter. Nedenfor ses en liste over støtteordninger, som også støtter klimatilpasning. 

  

Private støttemuligheder til klimatilpasning

 

Realdania

Realdania støtter projekter, der bidrager til, at de danske byer bliver klimarobuste, og at klimatilpasningsprojekterne samtidigt bidrager til en generel udvikling af byerne og samfundet. Læs mere om Realdania her.

 

Klimaspring

Klimaspring er et Realdania-initiativ, der skal sætte en ny dagsorden for klimatilpasning i tætte eksisterende byområder med fokus på udvikling, innovation og vækstpotentialer. Læs mere om Klimaspring her.

 

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden støtter projekter, der har aktivitet og bevægelse på tekniske anlæg i fokus og samtidig bidrager til klimasikring. Læs mere om LOA-fonden her.

 

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Der ydes støtte til initiativer og projekter inden for tre overordnede områder:

  • viden og kompetencer
  • virkelyst og iværksætteri
  • samt globalisering og åbenhed

Læs mere om fonden her.

Eksempler på støttede projekter af Industriens Fond

 

Nordeafonden

Nordeafonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I 2014 satte Nordeafonden fokus på Det gode liv i byen gennem udvikling af grønne byrum, hvor der var afsat op til 100 millioner kroner. Fonden støtter både projekter med landsdækkende relevans og lokale projekter. Puljen til lokale projekter er årligt på 25 millioner kroner. Læs mere om fonden her.

Læs mere om Nordeafondens støttede projekter her

 

Udlodningsmidler til Friluftslivet

Friluftsrådet fordeler midler til projekter, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen gennem konkrete initiativer. Tilskud til projekter kan søges af alle - både private initiativer, organisationer og offentlige myndigheder. Der er hvert år tre ansøgningsfrister, 1. marts, 1. juli og 1. november. Læs mere om tilskudsmulighederne her.

 

Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP)

Vandselskaberne har deres eget støtteprogram, som giver tilskud til teknologi- og demonstrationsprojekter. Projekterne skal forbedre effektivitet, kvalitet, miljø og eksportpotentiale i vandsektoren. I 2017 har DANVA's bestyrelse bevilget i alt 7,6 mio. kr til nye projekter, herunder også til klimatilpasning. VUDP ansøgningsrunde 2018 blev lanceret den 8. januar 2018. Næste ansøgningsfrist er den 11. maj 2018. Annonceringen vil foregå via DANVAs hjemmeside, nyhedsbrev og DANVAs sociale medier. Læs mere om DANVA og ansøgning her. 

Læs om VUDP projekter her

 

Offentlige støttemuligheder til klimatilpasning

 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP)

MUDP er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Der er ca. 80 mio. kr. i 2018 til den samlede miljøteknologiske indsats.

 

I 2018 er der i alt ca. 64,5 mio. kr. til rådighed til Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og ca. 19,5 mio. kr. til Grøn Innovationspulje. Læs mere ansøgning her.

Støttede MUDP projekter 2008-2017

 

BoligJobordningen 

Ordningen, som giver mulighed for at få tilskud til renovationsarbejde i og udenfor boliger, blev genindført i 2015 under betegnelsen Håndværkerfradraget. I 2016 blev ordningen ændret, så der blev indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser.

 

BoligJobordningen er med vedtagelse af finansloven for 2018 blevet gjort permanent. Aftalen indebærer, at der gives et skattefradrag (på arbejdsløn) på henholdsvis 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser. Med den nye ordning tilpasses de ydelser, hvortil der kan ydes fradrag. Læs mere om BoligJobordningen på SKATs hjemmeside.

 

Danmarks Grønne Investeringsfond
En selvstændig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som styrker den grønne omstilling af samfundet. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige institutioner. Lånene kan blandt andet bruges til investeringer i energibesparelser, anlæg til vedvarende energi og bedre ressourceudnyttelse. Læs mere.

Danmarks Grønne Investeringsfond har eksempelvis støttet

 

Markedsmodningsfonden

Fonden støtter danske virksomheders arbejde med udvikling og markedsmodning af grønne løsninger. Fonden har indført en ny dialogbaseret ansøgningsproces for virksomheder, der søger medfinansiering til test og tilpasning af deres produkter.

 

Markedsmodningsfonden har åbnet for en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 13.oktober kl.12 2018.  Inden ansøgningen indsendes, skal man gennemgå en telefonisk præscreening. Der afholdes 2 informationsmøder i løbet af ansøgningsrunden. 1. arrangement finder sted den 8. september kl. 14 i København i Erhvervsstyrelsen. 2. arrangement finder sted i Væksthus Midtjylland i Aarhus den 14. september kl. 13. Læs mere om Markedsmodningsfondens støtte til grønne løsninger her.

 

Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Næste ansøgningsfrist for Åbent opslag er 14. august 2018, læs mere om formålet her. Læs mere om fonden her

Innovationsfonden har blandt andet støttet

  

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP)

GUDP yder tilskud til udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, processer, produkter samt management- og logistikløsninger, der blandt andet kan medvirke til at reducere natur-, miljø- og klimabelastningen.GUDP ansøgningsrunde I har frist d. 13. februar 2018 og ansøgningsrunde II har frist d. 6. september 2018. Læs mere her.

GUDP har blandt andet støttet

Forsyningsselskabers medfinansiering

Spildevandsselskaberne har siden 1. februar 2013 haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Fra 2016 kan forsyningsselskabet finansiere op til 75% over spildevandstaksterne. Læs mere her.

 

 

EU’s støtteordninger

 

EU's Regionalfond

Under EU’s Regionalfond er i perioden 2014-2020 afsat 72 mio. kr. til bæredygtig, grøn byudvikling i Danmark. Læs mere om EU’s Regionalfond her.

 

EU's pulje for 'smart' urban innovation

Under EU’s Regionalfond er oprettet en pulje ’smart’ urban innovation, hvor der var afsat 56 millioner kroner til at medfinansie bæredygtig grøn byudvikling. Ordningen er forbeholdt kommuner, som rummer byer eller sammenhængende byområder med over 30.000 indbyggere.

 

Den nye pulje har to hovedformål, hvor det første er at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byer, og for det andet skal den medvirke til at reducere energiforbruget i byer. Herunder kan man søge midler til projekter, som omhandler klima, vand og byer.

 

Klimatilpasning bliver relevant, da det kan være en effektiv måde at håndtere vand i byer gennem smarte byløsninger og bidrage til ny miljøteknologi og teknologiudvikling.

 

Det er derfor muligt at søge om klimatilpasningsprojekter, men de skal være helhedsorienterede, understøtte grøn vækst, og ikke mindst være energi- og ressourceeffektive. Det skal ligge en godkendt bystrategi bag projekerne. Det er derfor vigtigt, at der indtænkes synergi effekter i projekterne, for at sikre at klimatilpasningen også er med til at forebygge klimaforandringerne. EU finansieringen vil højest bidrage med 50 procent af projektets samlede budget og ansøgningsfristen var 6. januar 2017. 

 

Status er, at ca. 53 mio. kr. er øremærket til konkrete byprojekter, heraf 15 mio. kr. til et projekt i Fredericia kommune omhandlende håndtering af affald.

 

I januar 2018 modtog Odense kommune tilsagn fra EU's Regionalfond på 12 mio. kr. til bæredygtig, grøn byudvikling i Odense. Læs mere her

 

Erhvervsstyrelsen har igen åbnet for ansøgninger i juni 2018. Kommunerne kan herefter ansøge om at få del i de ca. 19 mio. kr., der er i puljen. Pengene fordeles efter først-til-mølle princippet, hvorfor der ikke er nogen ansøgningsfrist. Kommunerne opfordres dog til at søge så hurtigt som muligt. 

 

Læs mere om puljen til ’smart’ urban innovation her.

 

Interreg - North Sea Region

Interreg er et program, som skal skabe større samarbejde på tværs af Nordsøregionen og lede vejen til stærkere og mere økonomisk bæredygtige samfund.

Ansøgningsrunden Call 4 var åben fra 30. juni til 28. august 2017, hvor nye idéer, der styrker regionen, kunne indsendes. For at kunne indsende en ansøgning ved Call 5 er ansøgning ved Call 4 obligatorisk. 

 

Programmet vil støtte projekter som virksomheder, institutioner, offentlige forvaltninger og ikke-statslig organisationer (NGO) udvikler og det skal være realistiske løsninger til de udfordringer som Nordsøregionen står overfor. Emnerne, der kan søges indenfor er: klimatilpasning, naturressourceforvaltning og bæredygtig økonomisk vækst

 

Budgettet er på 167 mio. EUR til pilotprojekter, demonstrationsprojekter og test af idéer/koncepter. Projekterne, der får støtte, omhandler bl.a. samarbejde mellem organisationer, test af nye organisationsstrukturer, støtte netværk og innovative projekter.

 

Forberedelse af ansøgning til Call 5 sker mellem 29. december 2017 og 8. februar 2018. Fremsendelse af ansøgning kan  ske mellem 9. februar 2018 og 5. marts 2018. Den forudliggende interessetilkendegivelse skal være godkendt af programmets styregruppe.Læs mere her.

 

Under Nordsøprogrammet er bl.a. støttet projektet Topsoil, hvor Region Midtjylland er partner.

 

LIFE

EU-LIFE er EU’s tilskudsordning for natur, miljø og klima. I LIFE-programmet for perioden 2014-2020 er oprettet et delprogram for klimatiltag, som også omfatter støtte til projekter, som fokuserer på øget robusthed overfor klimaændringer.

 

LIFE-projekter skal have en europæiske dimension, men kan gennemføres som et rent dansk projekt. Det kan søges til såkaldte 1. traditionelle projekter (pilotprojekter, demonstrationsprojekter, projekter om ’best practice’ og informations- og formidlingsprojekter eller 2. integrerede projekter. Der kan kun søges om ét integreret LIFE klima- projekt i programperioden.

 

I indeværende periode har det integrerede projekt EU LIFE IP C2C CC – Coast to Coast Climate Challenge opnået støtte på 52 mio. kr. Projektet har et samlet budget på ca. 90 mio. kr. og gennemføres i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022 af Region Midtjylland i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere.Læs mere om C2CCC her

 

Ansøgningsfrister:

  • for Concept Note i "Traditional Projects" under delprogrammet for Miljø var den 12. juni 2018,
  • for Concept Note "Integrated Projects" 5. september 2018.
  • for Klima delprogram 12. september 2018.

 

Miljøstyrelsen afholdte den 4. april 2018 informationsmøde om den nye ansøgningsrunde og arbejdsprogrammet 2018-2020. 

 

Informationsmateriale fra mødet kan hentes her. Materialet ligger nederst på siden.

 

Læs mere om ansøgning til EU-LIFE her

 

Horizon 2020

Horizon 2020 støtter europæisk forskning og innovation med 75 mia. EUR frem til 2020. Programmet er en vigtig kilde til finansiering af forskning og innovation i Danmark. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) er på forskellige niveauer engageret i implementeringen af Horizon 2020. Det sker primært via de såkaldte programkomiteer (PC), der er nedsat af Europa-Kommissionen og via de såkaldte referencegrupper (RF), som er nedsat af SFU. Programkomitéerne giver input til EU-Kommissionen om de forskellige delprogrammer i Horizon 2020. Opslag til de forskellige offentliggøres på Participant Portal. Læs mere Horizon 2020 på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside eller direkte på EU’s hjemmeside

 

EUROSTARS

EUROSTARS er et europæisk støtteprogram, forvaltet af organisationen EUREKA. Programmet støtter mindre forskningsintensive virksomheders (SMV'er) kommercielle og innovative forretningsideer. Der skal være mindst to deltagere fra to forskellige Eurostars-medlemslande i et Eurostars-projekt. Innovationsfonden samarbejder med de danske regioner om at fremme kendskabet til Eurostars-programmet.

 

Næste ansøgningsfrist er 13. september 2018 – 20:00

 

Læs mere om Eurostars på Innovationsfondens hjemmeside eller direkte på EU's’ hjemmeside

 

Det Europæiske Vandpartnerskab - EIP

Vandpartnerskabet er ikke en egentlig støtteordning, men hjælper med at bringe relevante partnere sammen om mulige innovative vandprojekter, som kan støttes indenfor eksisterende finansieringsmekanismer. Læs mere her.

Senest redigeret: 06-12-2017