Ofte stillede spørgsmål
Del RSS RSS Print

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om klimaforandringernes betydning for naturen.

Hvad vil havstigninger betyde for kystfugle og sæler?

 

Svar: Hvis holme, rev, småøer og plantesamfund langs kysten oversvømmes, truer vigtige yngle- og rasteområder for vadefugle, terner og sæler. Mange vadefuglearter, der trækker til og fra ynglepladserne i Skandinavien, Nordrusland og Grønland risikerer derfor at få ændret deres levesteder her i landet. Der er derfor behov for plads til at naturen kan udfolde sig dynamisk. Kraftigere storme kan dog også danne nye rev og banker, der kan komme fugle og sæler til gode.

Læs mere under Kystnatur

Hvordan kan kysternes naturværdier bevares?

 

Svar: Med en forudseende planlægning kan det være muligt at bevare mange af kysternes naturværdier, også selv om der sker en havstigning på en halv meter eller mere. Der er behov for plads til naturen, og nogle steder kan løsningen være at re-etablere erstatningsbiotoper eller restaurere eksisterende kystnatur. Det betyder, at man genskaber eller bevarer de truede naturforhold, f.eks. gennem naturgenopretning på tilstødende områder. Muligheden for skabe erstatningsbiotoper vil være størst, de steder, hvor der ud til kysten findes landbrugsarealer, som i dag har en mere marginal jordbrugsmæssig interesse, og hvor der ikke er bebyggede områder og tekniske anlæg m.v.

Læs mere under Eksempler på Naturgenopretning

Hvilke planter og dyr er i fare for at uddø i Danmark?

 

Svar: Den danske fauna og flora er under pres. Blandt eksisterende trusler er ødelæggelse af levesteder, fragmentering, næringsstofbelastning, tilgroning, udtørring, invasive arter og forstyrrelser. De danske arters robusthed over for et ændret klima er kun lidt kendt, og derfor ved vi ikke, hvor mange planter og dyr, der er i fare for at forsvinde fra Danmark. Vi ved blandt andet at de danske trækfugle generelt er i tilbagegang, og de ventes at komme under yderligere pres som følge af klimabetingede ændringer i deres vinterkvarterer? Det gælder ikke mindst de arter, der overvintrer i Afrika syd for Sahara, men også deres levesteder i landene omkring Middelhavet vil blive udsat for ændringer bl.a. i form af tørke og skovbrande. Et varmere klima forventes at give en del arter med en naturlig nordlig udbredelse dårligere kår, mens arter, der i dag kun findes syd for os, vil indvandre og blive nye hjemmehørende arter i Danmark.

Drukner naturen også i mere vinternedbør?

 

Svar: Nej, tværtimod kan fx genskabte ådale udnyttes som vandreservoirer, som regel til glæde for naturen. Der er gennem de senere år gennemført mange naturgenopretningsprojekter, hvor man har fået ført vandløbene og ådalene tilbage til mere naturlige tilstande, hvor udrettede vandløb igen får lov til at sno sig, og der igen bliver plads til vandet i kortere eller længere perioder . De restaurerede vandløb bidrager til at reducere oversvømmelserne nedstrøms i vandløbssystemerne, når der kommer megen nedbør og stor afstrømning. Samtidig giver projekterne en række naturgevinster. Plante- og dyr får bedre forhold. En bedre selvrensning fjerner kvælstof, og andre næringsstoffer, der ellers ville have belastet de lavvandede fjorde. Tørvelaget gendannes og sand og jord tilbageholdes. De lave arealer i ådalene kan fra naturens hånd tilbageholde store mængder vand, der ellers kan oversvømme boliger, marker og veje. Dermed vil naturen også være bedre rustet i de tørre somre, der forventes at komme.

Læs mere under Ådale

Kontakt

LOADEMAIL[molut]DOMAIN[ros.mim.dk]Morten Lützhøft-Madsen
Miljøministeriet
Miljøcenter Roskilde
Tlf.:+45 72 54 80 54