Klimatilpasset byudvikling
Del RSS RSS Print

Klimatilpasset byudvikling

Al ny byudvikling skal være bæredygtig og klimatilpasset

Selv om byudviklingen også mange år frem i stor udstrækning vil ske ved omdannelse og fortætning af eksisterende byområder, planlægges der fortsat nye bydannelser - eller udvidelse af eksisterende - i det åbne land, især i omegnen af de største byer.

 

Byudvikling skal planlægges, så den bidrager til den grønne omstilling af Danmark, fastslår Landsplanredegørelse 2013, som lægger rammerne for den fysiske planlægning. Det indebærer selvfølgelig også, at nye byområder allokeres hensigtsmæssigt i forhold til forventede klimaforandringer, og at den konkrete planlægning fremmer en klimatilpasset byudvikling.

 

Med en ændring af planloven har kommunerne fået mulighed for at anvende klimatilpasning som planmæssig begrundelse for ny lokalplanlægning.

 

Bygningsreglementet stiller allerede i dag krav om, at nedbør i videst mulig udstrækning håndteres lokalt af de enkelte grundejere og uden om kloak- og spildevandssystemer. Faskiner, nedsivningsbassiner og grønne tage, som opsuger og fordamper det meste nedbør, kan forventes at blive mere almindelige krav i lokalplaner. Nogle kommuner opererer med økonomiske incitamenter, således at grundejere helt eller delvist slipper for at betale tilslutningsbidrag, hvis tag- og overfladevand håndteres lokalt. 

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20