Mere om medfinansieringsreglerne
Del artikel Print

Mere om medfinansieringsreglerne

De nye medfinansieringsregler fra 2013 gav mulighed for, at vandselskaberne kan medfinansiere projekter på kommunal og privat ejendom, som har dobbelte formål, herunder for eksempel også rekreative formål. Det kan også være projekter, hvor der ændres vejprofil, så vejen kan komme til at fungere som skybrudsvej.

 

Medfinansieringsprojekterne med dokumentation for, at den valgte løsning er billigere end en traditionel løsning (for eksempel udvidelse af kloakken), skal godkendes i Forsyningssekretariatet, hvor spildevandselskaberne får tillæg til deres økonomiske rammer.

 

I dag kan spildevandselskabet finansiere op til 75 procent af den del af udgiften, der er nødvendig af hensyn til håndtering af tag- og overfladevandover taksterne. Dette gælder for projekter beliggende i vandløb i byzone og projekter i og på veje. For projekter beliggende i vandløb i landzone og sommerhusområder samt projekter i rekreative områder, er det alene meromkostningerne, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, der kan finansieres af spildevandsselskabet.

 

Indtil 31.12. 2015 kunne spildevandselskaberne takstfinansiere 100 procent af omkostningen til medfinansieringsprojekterne. Skæringsgrænsen mellem den 31. december 2015 og 1. januar 2016 vedrører, hvornår kontrakten er underskrevet.

 

Naturstyrelsens vejledende notat  til bekendtgørelsen om medfinansiering samt et paradigme for den kontrakt, som spildevandsforsyningsselskabet ifølge bekendtgørelsen skal indgå med projektejer (standardkontrakt), kan hentes via link til Regler om mefinansiering på Enerigstyrelsens hjemmeside nedenfor. Bemærk at det vejledende notat er lavet til bekendtgørelsen fra 2014, der pr. 27. februar 2016 er erstattet af en ny bekendtgørelse.

 

Desuden har Forsyningssekretariatet udsendt en indberetningsvejledning, som spildevandsselskaberne skal anvende, når de søger om tillæg til de økonomiske rammer.

Senest redigeret: 12-12-2017