Eksempler på medfinansiering i 2014
Del artikel Print

Eksempler på medfinansiering i 2014

Spildevandsselskaberne har siden 1. februar 2013 haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Eksempelvis er det muligt at lave klimaveje eller grønne områder til opsamling af regnvand. Mange forsyningsselskaber har benyttet de nye regler og fået godkendelse til at gennemføre nye og spændende klimatilpasningsprojekter. Se eksempler herpå nedenfor.

 

Bortledning af vand fra bebyggelse ved hjælp af nedsivning på vej og i park, ændrede kantsten og regnvandsbassiner
- Lindevangsparken på Frederiksberg

Læs mereLuk

 

Opstuvning af vand på p-pladser og etablering af regnbede

- Fortvej i Rødovre

Læs mereLuk

 

Afledning af tag- og overfladevand til skov, grøfter og græsbelagte trug
- Benløse Bypark i Ringsted

Læs mereLuk

 

Nedsivning af vand i fælleskloakeret område ved hjælp af vejbede, grøfter og oversvømmelsesarealer

- Boligområder i Trørød

Læs mereLuk

 

Åbning af rørlagt bæk og forsinkelsesbassiner
- Billund Bæk og Midtby

Læs mereLuk

 

Forsinkelse af afstrømning fra separatkloakerede områder med forsinkelsesbassin

- Kilen i Solrød

Læs mereLuk

 

Etablering af cykelsti som skybrudsvej og håndtering af hverdagsregn i grønt område

- Amagerbanen, Tåsinge Plads og Sankt Annæ Plads i København

Læs mereLuk

 

Nedsivning af regnvand via retablering af gadekær og via græsarealer og grønne grøfter

- Byområder i Lyngby-Taarbæk

Læs mereLuk

 

Udvidelse af rørlægning af åer og afskæring af bæk for at hindre oversvømmelse derfra

- Rønne

Læs mereLuk

 

Afkobling af tag- og overfladevand med etablering af regnbede, åbne render, linjeafvanding og bassiner
- Hjørring Midtby

Læs mereLuk

 

Øget afledningskapacitet i å med bortgravning af slam, etablering af slamfang, udligning af sving og etablering af dige

- Lergravskvarteret i Holbæk

Læs mereLuk

 

Større kapacitet til bortledning af tag- og overfladevand med brønd, regulator, overløb og jordbassin

- Ellebækken Syd og Hastrupsøerne i Køge

Læs mereLuk

 

Forsinkelse af vand opstrøms by ved etablering af dæmning

- Stenløse sø i Egedal Kommune

Læs mereLuk

 

Aflastning af kloaksystem med regnbede, skybrudstønder i veje og skybrudsbassin i rekreativt område

- Mosegårdsvej i Gentofte

Læs mereLuk

 

Aflastning af kloaksystem med etablering af muldbede, regnbede og vandrender og p-pladser med permeabel belægning

- Vejstrækning i Tårnby

Læs mereLuk

 

Sikring mod stormflod og oversvømmelse med fordelerbygværk og sluse

- Omløbsåen i Vejle

Læs mereLuk

 

Ændret vejprofil, etablering af vold og terrassebassiner

- Lystrup ved Aarhus

Læs mereLuk

 

 

Senest redigeret: 12-04-2021