Grundvand
Del artikel Print

Grundvand

Mere grundvand - men større pres på om sommeren

Klimaændringernes konsekvenser for mængden af grundvand er kompleks, og resultaterne er ikke entydige. Alt i alt forventes det dog, at der samlet set over året bliver dannet mere grundvand end i dag. Det hænger sammen med, at grundvandsdannelsen primært sker om vinteren, hvor prognoserne peger på større nedbørsmængder, mens grundvandsdannelsen om sommeren er begrænset.

 

Modelberegninger viser, at grundvandsspejlet frem til 2050 kan stige - med betydelige lokale variationer.

 

Om sommeren vil flere og længerevarende tørkeperioder kunne påvirke de øverste grundvandsressourcer - særligt i områder, som i forvejen er påvirket af vandvinding til større byer eller markvanding. Det kan skabe øget pres på vandforsyningen, og det kan i perioder blive nødvendigt at prioritere. 

 

Sommerperioder med mindre sommernedbør vil indebære, at der i perioder bliver mindre tilstrømning til søer og åer. På steder, hvor vandindvindingen i perioder kan true den nødvendige vandføring i bække og åer, kan man være nødt til at flytte grundvandsindvindingen eller gøre andet, for eksempel udpumpe vand for at sikre en  tilstrækkelig vandføring.

 

En hævet havvandstand vil flytte den nuværende grænse for ferskvand længere ind i landområderne. Dette kan lokalt skabe problemer med saltvandsindtrængning i kystnære indvindingsboringer og behov for at etablere nye boringer. Problemet er særligt udtbredt på småøer.

 

Frem til ultimo 2015 gennemførte Naturstyrelsen en detaljeret geologisk kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

 

Ved udgangen af 2020 frigives ny opdateret viden om den forventede fremtidige udvikling i grundvandsspejlet, med fokus på det terrænnære grundvand. De væsentligste resulter vil blive omtalt og udstillet her på portalen.

Senest redigeret: 26-03-2020