Broer og tunneller
Del artikel Print

Broer og tunneller

Broer og tunneller er beskyttet mod vandstandsstigninger. Der blev taget højde for klimaændringerne, da Danmarks to store faste forbindelser over Storebælt og Øresund blev bygget.
 
Broer, tunneller og dertilhørende landanlæg er direkte udsat ved forhøjet vandstand. Anlæggene er derfor beskyttet af diger, men tilgængeligheden af anlæggene kan blive påvirket af hyppigere storme.

Jernbanetrafikken over Storebælt øst afvikles i en tunnel, og på Øresundsforbindelsen afvikles både vej- og jernbanetrafikken i en tunneldel, ligesom Øresundsforbindelsens landanlæg er placeret under havets overflade. Disse anlæg er derfor udsatte ved vandstandsstigninger.
 
Løbende foranstaltninger
Diger beskytter anlæggene mod oversvømmelser, ligesom pumpeanlæg sikrer, at regn- og grundvand kan føres bort. Der foregår løbende kontrol med digernes tilstand og pumpeanlæg gennem årlige rutineeftersyn og eftersyn efter stormsituationer, ekstrem højvande og isvinter.
 
Regelmæssige risikoanalyser
Der foretages regelmæssige risikoanalyser, der kortlægger den fremtidige risiko for oversvømmelse af anlæggene på baggrund af udviklingen i de forudgående 5 - 10 år.
 
Stigende vandstand, som følge af klimaforandringer sker over en længere årrække, men anlæggene forventes også at have en lang levetid. Derfor er der løbende fokus på, at sikringen i form af diger samt pumpeanlæggenes funktion og kapacitet er passende og tilstrækkelig, og at der er etableret effektive beredskabsforanstaltninger, hvis der skulle indtræffe ekstreme hændelser.

Senest redigeret: 08-06-2016