Klimatilpasning i lokalplanlægningen
Del artikel Print

Klimatilpasning i lokalplanlægningen

Nye muligheder for at stille krav om forebyggelse af oversvømmelse og erosion i lokalplaner

Med en ændring af planlovens § 15, stk. 10 og § 15, stk. 2, nr. 18 er der nye muligheder for at stille krav om etablering af afværgeforanstaltninger i lokalplaner.

 

Hvis området, som skal lokalplanlægges, er udpeget som et område, der kan udsættes for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen, skal kommunen afveje, hvilken eller om en afværgeforanstaltning er nødvendig i det pågældende område i forhold til den planlagte arealanvendelse.

 

Såfremt det vurderes, at der skal etableres afværgeforanstaltninger, skal der tages stilling til, hvilken slags afværgeforanstaltning til hvilket niveau, og om der i lokalplanen skal stilles krav om, at afværgeforanstaltningerne etableres før ibrugtagning af det, der planlægges for.

 

Disse elementer skal indgå i rammebestemmelserne i et evt. kommuneplantillæg. Der kan derefter udarbejdes en lokalplan med de nødvendige bestemmelser. For yderligere information om de nye regler henvises til ’Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion’ (PDF).

 

Klimalokalplaner – redskab til, at kommuner kan stille klimakrav i lokalplaner

Med en ændring af planloven tilbage i 2013, har kommunerne fået mulighed for at anvende klimatilpasning og forureningsforebyggelse, som lovlige planlægningsmæssige begrundelser for ny lokalplanlægning. Kommunerne fik herved et redskab til bl.a. at realisere klimatilpasningsplanerne.

 

Reglerne har gjort det lettere for kommunerne at udarbejde lokalplaner, som pålægger nye bebyggelser at overholde specifikke krav i relation til klimatilpasning. Det kan typisk være grønne tage, etablering af faskiner eller andre løsninger for lokal håndtering af regnvand. Men det kan også være krav til sokkelhøjde, forbud mod etablering af kældre - eller krav om at byggeri placeres højt på grunden.

 

Sådanne lokalplanbestemmelser for en eksisterende bebyggelse, vil dog kun have gyldighed i forhold til nybyggeri. Eksisterende huse kan ikke ad denne vej pålægges at etablere for eksempel grønne tage - men kravet vil være gældende, hvis huset i forbindelse med en renovering skal have nyt tag.

 

En klimalokalplan kan af kommunen også anvendes til at friholde oversvømmelsestruede eller vindudsatte arealer for bebyggelse, etablering af regnvandsbassiner mv. Lokalplanen kan også bestemme, at veje og stier skal anlægges, så de kan bortlede overskydende regnvand ved skybrud.

Naturstyrelsen udarbejdede i 2013 en vejledning i klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Find den i boksen nedenunder.

Senest redigeret: 23-04-2019