Vandstandsstigninger
Del artikel Print

Vandstandsstigninger

Stigende vandstand skal med i planlægningen af kystnære områder

Havet omkring Danmark forventes at stige med mellem 0,2 og 1,4 meter mod slutningen af dette århundrede.

 

Stigninger i vandstandene vil udfordre mange eksisterende bebyggelser langs Danmarks 7.400 kilometer lange kystlinje og - ikke mindst - i vores byer ved vandet. Vi må derfor allerede nu i planlægningen forholde os til, hvordan vi bedst beskytter og tilpasser eksisterende bebyggelser, lige som udsatte arealer må friholdes for fremtidigt byggeri.

 

Også bebyggelse i lavere beliggende områder, tæt på åer og andre indre vandløb vil kunne blive berørt, og det kan blive nødvendigt at beskytte sådanne områder med sluseanlæg og andre tekniske foranstaltninger. Andre steder kan etablering af oversvømmelsesområder eller genoprettelse af åer og vandløbs naturlige slyngninger være med til at afværge problemerne ved at forsinke eller aflede vandet ved høje vandstande.

 

Henved 43 procent af Danmarks befolkning er bosiddende i den 3 kilometer brede kystnærhedszone. Her er ligeledes en stor del af vores industri og øvrige erhverv placeret, såvel private som offentlige. Langt hovedparten af Danmarks mere end 213.000 sommerhuse og tre fjerdedele af alle campingpladser er ligeledes placeret inden for kystnærhedszonen.

 

I Geodatastyrelsen under Miljøministeriet har man udarbejdet "Danmarks Højdemodel", der er en digital model, som gør det muligt at hæve havvandstanden visuelt og på den måde få et billede af arealer, som potentielt vil være i en risikozone. Højdemodellen har dannet grundlag for kortværktøjet Havvand på land, hvor man helt ned til den enkelte matrikel kan simulere vandstand og oversvømmelsesrisiko ved forskellige scenarier.

Senest redigeret: 20-06-2014