Fokusområder i klimatilpasningen
Del artikel Print

Fokusområder i klimatilpasningen

Klimatilpasning har først og fremmest fokus på vand

'Sådan håndterer vi skybrud og regnvand' hedder regeringens Handlingsplan for klimatilpasning. Dermed slås det allerede i overskriften fast, at det helt centrale fokusområde i klimatilpasningen er at imødegå risiko for oversvømmelser, som følge af stigende nedbørsmængder og voldsommere skybrud.

 

Også de forventede stigninger af vandspejlet i vores farvande - og dermed også i grundvandsspejlet på udsatte arealer - er i fokus, når kommunerne i deres planlægning kortlægger områder i risiko for oversvømmelser.

 

Som støtte for kommunernes kortlægning - såvel som for den enkelte grundejer - har Miljøministeriet udarbejdet en række kortværktøjer, baseret på såkaldte hydrologiske højdemodeller af terrænet. Se i boksen nedenunder efter links til Oversvømmelseskortet, Grundvandskortet og kort over udsatte områder ved havspejlstigninger.

 

Risikokortlægningen har direkte indflydelse på den fysiske planlægning allerede i de nyeste kommuneplaner, som danner grundlag for kommunernes lokal- og sektorplanlægning. 'Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse', hedder det således i Miljøministeriets 'Oversigt over statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013'.

 

Også de øvrige forventede klimaforandringer - stærkere storme, flere og længerevarende hedebølger, tørrere somre og vådere vintre - indgår på forskellig vis i den fysiske planlægning af fremtidens Danmark.

 

Senest redigeret: 23-04-2019