Eksempler på klimatilpasning - Plan

Eksempler på klimatilpasning - Plan

Her kan du læse om eksempler på klimatilpasning i plan-sektoren.
Lavtliggende skole på Frederiksberg beskyttes mod nye skybrud

Lavtliggende skole på Frederiksberg beskyttes mod nye skybrud

23.august 2016
Skolen ved Søerne på Frederiksberg var særligt hårdt ramt i forbindelse med skybruddene i 2011 og 2014. Selv om man gennem årene havde etableret flere sikringer som for eksempel højvandslukker og skotter, skabte de store skybrud voldsomme oversvømmelser. Vandet ødelagde installationer i skolens varmecentral og gulvene i gymnastiksalene. I lange perioder har skolen ikke kunnet bruge salene, fordi de først skulle udtørre og senere udbedres. Arbejdet med at skybrudssikre skolen blev opdelt i tre etaper, for at mest muligt kunne foregå i skoleferierne. Der er blandt andet etableret forhøjede betonkanter ved kældertrapper, ændrede kloakføringer og tagnedløb, montering af højvandslukker med pumpebrønde samt et forsinkelsesbassin. Illustration fra Rambøll.
Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven

Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven

3.december 2015
Et anlæg af små dæmninger og såkaldte ”munke” vil fremover holde på regnvandet i Hareskoven, så massive skybrud ikke oversvømmer den nærliggende Hareskovby. Derudover dannes nye vådområder i skoven, som forøger biodiversiteten til glæde for skovens dyr og gæster.
Huse på Aarhus Havn klarer høj vandstand

Huse på Aarhus Havn klarer høj vandstand

3.december 2015
Den ny bydel i Aarhus Havn er forberedt på en 0,5 meters havspejlstigning. Samtidig er et stenrev opført, som fungerer som bølgebryder ved stormvejr.
Nyt vådområde klimasikrer store dele af Hjørring

Nyt vådområde klimasikrer store dele af Hjørring

3.december 2015
Hidtil har der været overløb med spildevand til flere vandløb omkring Hjørring, fordi kloakkerne ikke har kunnet stå for presset. I Folkeparken og Beiths Vænge midt i byen er nu anlagt en bæk, en sø og en eng, der kan tilbageholde og forsinke store mængder regnvand og herved aflaste kloakkerne. Vådområdet er en del af Hjørring Kommunes klimatilpasningsplan, og fuldt udbygget kan det afvande et område på 20 hektar befæstet areal, eller hvad der svarer til omkring en fjerdedel af Hjørring midtby. Samtidig har byen fået en mere attraktiv park og et sammenhængende stisystem, der strækker sig fra det åbne land og helt ind til hjertet af byen.
Beskyttelse af Dragør mod havstigninger

Beskyttelse af Dragør mod havstigninger

3.december 2015
Dragør Kommune er en af Danmarks mest sårbare i forhold til havstigning og stormflod. Siden 2007 har kommunen arbejdet med klimatilpasning, som har betydning for kommunens egne borgere, for nabokommunen, Metroen, Øresundsforbindelse og Ørestaden. Et 7 kilometer langt kystdige, Kalveboddiget, er allerede nu med til at omdanne landskabet på Amager til glæde og gavn for borgerne. I 2015 har eksperter arbejdet videre på at udvikle de bedste løsninger for området. Blandt andet er et nyt dige igennem Kongelunden på tegnebrættet.
Oversvømmelser i Fredensborg betød løft til hel bydel

Oversvømmelser i Fredensborg betød løft til hel bydel

3.december 2015
Fredensborg Kommune demonstrerer sammen med en række partnere, hvordan LAR-løsninger kan etableres gennem samarbejde over matrikelskel. Regnvandshåndteringen bliver et aktivt og nyt rekreativt byrum for de cirka 3000 indbyggere i området. Størstedelen af regnvandet skal tilbageholdes på overfladen i byrummet, inden det langsomt udledes til Usserød Å. Dermed forsinkes regnvandet og er med til at skabe rekreativ værdi. Partnerne i projektet har lagt vægt på at inddrage borgerne i forbindelse med udformningen af de nye løsninger.
Boligområder i Risskov sikrer badevandet

Boligområder i Risskov sikrer badevandet

3.december 2015
Boligområderne Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus adskiller regnvand og spildevand og sikrer dermed rent badevand ved stranden i Risskov efter skybrud. Alt regnvand vil blive håndteret på overfladen fra 2020, når projektet er afsluttet. Det betyder, at der ikke længere vil være overløb af kloakvand til bækken, som munder ud i havet ved badestranden med badeanstalten ’Den Permanente’. Samtidig etableres nye grønne og rekreative områder og trafiksanering. Boligejerne skal selv betale for at håndtere deres regnvand på egen grund eller for at få det koblet på den nye overfladeløsning. Vælger boligejerne at håndtere regnvandet på egen grund, kan tilslutningsbidraget til spildevandsselskabet tilbagebetales.
Oversvømmede parcelhusgrunde i Odense blev til søer

Oversvømmede parcelhusgrunde i Odense blev til søer

3.december 2015
I 2009 opkøbte Odense Vandselskab (nu VandCenter Syd) syv parcelhuse i et villakvarter i Sanderum på Fyn, der var stærkt plaget af oversvømmelser. Husene blev revet ned for at gøre plads til to nye bassiner til at håndtere de stigende regnmængder.
Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle

Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle

2.december 2015
Gladsaxe Idrætscenter har benyttet et klimatilpasningsprojekt til at lægge sine udearealer radikalt om, så de inviterer flere spontant besøgende ind på det 23 hektar store område. Tidligere var det i høj grad organiserede sportsfolk, som benyttede området, men nu sikrer blandt andet en skaterbane, en vandlegeplads, klatrestativer og hoppepuder flere besøg af mennesker, der ikke deltager i det organiserede idrætsliv. Samtidig betyder projektet, at idrætscentret kan tilbageholde 3.500 kubikmeter vand i overfladeløsninger. Løsningen er et væsentligt bidrag til, at risikoen for oversvømmelser med kloakvand er mindsket betydeligt i Gladsaxe Kommune ved skybrud.
Ny bydel klimasikrer Fredericias bymidte

Ny bydel klimasikrer Fredericias bymidte

2.december 2015
FredericiaC – et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania – udvikler over de kommende 20 år en helt ny bydel i et tidligere industrikvarter mellem den gamle fæstningsby og Lillebælt. Projektet omfatter også en klimasikringsløsning, der er færdig inden udgangen af 2016. Den består blandt andet af en række nye kanaler og ’klimavægge’. Løsningen sikrer, at byens kystlinje nu er 2,5 meter over daglig vande. Dermed vil den historiske bykerne være beskyttet mod fremtidige havvandsstigninger og oversvømmelser. Fuldt udbygget vil FredericiaC rumme en blanding af boliger, erhverv, detailhandel og kulturtilbud og bidrage med 3.000 nye borgere.
Viser 1 - 10 ud af 19
Gå til de nyeste eksempler