Eksempler på klimatilpasning - Natur

Eksempler på klimatilpasning - Natur

Her kan du læse om eksempler på klimatilpasning af naturen.
Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand

Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand

18.oktober 2018
En 40 meter bred jernbanedæmning, der anlægges i Vallensbæk Sø, betyder, at søen for fremtiden kan rumme og rense mindre regnvand end tidligere. Som aflastning er man derfor i gang med blandt andet at anlægge tre regnvandssøer på grænsen mellem Høje-Taastrup og Ishøj. Den opgravede jord anvendes til en vold, der dæmper trafikstøj fra Holbækmotorvejen.
Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

5.september 2018
Vejle Midtby ligger i en ådal for foden af nogle af Danmarks stejleste bakker og i bunden af en fjord mod Kattegat. Vejle Midtby har gentagne gange haft oversvømmelser. Vejle Midtby ligger så udsat for vand fra alle sider, at den i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv er udpeget som et af de ti områder i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse. I et bredt og effektivt samarbejde er det lykkedes på få år at etablere pumper, sluser, fordelerbygværk og faunapassage. Samtidig bruger man i Vejle vandet til at skabe værdi med et nyt og attraktivt byrum, som borgerne har taget vel imod. Klimasikringen af Vejle Midtby er første fase af en række projekter, der skal beskytte borgere, bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser.
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

3.september 2018
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som over de næste 10-15 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Køge Kommune arbejder pt. på at finde en løsning med en sluse Køge Å´s udløb i bunden af havneindløbet, der kan lukkes ved høj vandstand.
Effektiv rensning af overfladevand

Effektiv rensning af overfladevand

12.oktober 2017
En dansk udvikling renser forurenet overfladevand. Dermed bliver det muligt at lede regnvand ud i havne, søer og vandløb, fordi forureningen kan fjernes inden. Teknologien kræver et minimum af vedligeholdelse, og den er afprøvet med held i København og Middelfart.
Ny bydel i Ringkøbing klimatilpasses, før byggeriet går i gang

Ny bydel i Ringkøbing klimatilpasses, før byggeriet går i gang

25.august 2016
I det kommende byområde Ringkøbing K, der ligger ud til Ringkøbing Fjord, er et tidligere landbrugsareal blevet omdannet til et rekreativt og klimatilpasset naturområde. Herefter begynder man at opføre områdets boliger. Ringkøbing K’s område er på cirka 84 hektar. På godt halvdelen af det kystnære projektområde vil der blive opført en eksperimenterende, tæt og lav boligbebyggelse med cirka 1.000 boliger. Inden for de enkelte bebyggelser bliver terrænet udformet, så der altid er et fald fra kommende bygninger og veje, så vandet ledes væk. Her bliver regnvandet ledt fra tage, belægninger, stier og veje ud i græsset til mindre grøfter, regnbede eller render. Derfra ledes det ud af bebyggelsen i små vandløb til mindre søer og videre ned mod Tranmosebæk, et vådområde og fjorden. Dermed bliver vandet en del af den natur, der omgiver de kommende boliger. Alle huse i området vil være beskyttet mod nuværende og ændrede klimatiske forhold. De lavest beliggende boliger vil som minimum ligge 3 meter over dagligt vande. Projektet bliver til i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.
Fra betonkanal til blå-grøn klimatilpasning i Singapore

Fra betonkanal til blå-grøn klimatilpasning i Singapore

22.juni 2016
Bishan-Ang Mo Kio Park er Singapores blå-grønne flagskib inden for klimatilpasning. Det 3 kilometer langstrakte område rummer varierede rekreative muligheder, stor variation i flora og fauna, bassiner til rensning af regnvand, der tilføres området og øget kapacitet, der kan håndtere de stigende nedbørsmængder fra oplandet. The Kallang River var på strækningen tidligere en simpel betonkanal til bortledning af regnvand. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem parkorganisationen Nparks og forsyningsvirksomheden PUB og har krævet et nyt samarbejde mellem organisationerne. Anlægsperioden var 2009 til 2012 og projektsummen 340 millioner kroner. Rambøll Atelier Dreiseitel var hovedrådgiver.
Gyldensteen Strand gives tilbage til havet

Gyldensteen Strand gives tilbage til havet

3.marts 2016
I marts 2014 lod blev flere millioner liter havvand ledt ind i et inddæmmet område ved Gyldensteen Strand på Nordfyn. Det skete i en kontrolleret oversvømmelse for at genskabe en marin lagune og dermed et vigtigt leveområde for vadefugle, fisk og planter. Forskere fra Syddansk Universitet får interessant ny viden fra udviklingen i lagunen, og Nordfyn har fået en stor naturattraktion, der samtidig klimasikrer Bogense.
Supersygehus i Gødstrup med eget sø-landskab

Supersygehus i Gødstrup med eget sø-landskab

15.december 2015
Regnvandet, som rammer det nye hospital DNV-Gødstrup, ledes til to store bassiner henholdsvis nord og syd for byggeriet. Bassinernes kapacitet sikrer, at regnvandet selv ved skybrud kan håndteres og opmagasineres i området, så hospitalets drift kan fortsætte uforstyrret. Alt regnvand nedsives eller føres via overfladen til Herningholm Å. Samtidig bliver bassinerne udformet, så de minder om de små søer, der tidligere naturligt prægede landskabet på stedet. Dermed bidrager bassinerne til et arkitektonisk udtryk til gavn for patienter, pårørende og personale.
Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø

Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø

3.december 2015
Korskilde Sø i Erritsø ved Fredericia blev anlagt som regnvandsbassin i 1970’erne. Men regnvandssystemet og søen var underdimensioneret i forhold til at rumme den regn, der kommer nu og i fremtiden. Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S har derfor udvidet søens kapacitet og delvist separeret regn fra kloak i oplandet, blandt andet med regnbede langs to veje. Borgerne har fået bedre rekreative områder og en sø, der ikke længere modtager spildevand fra overløb fra kloak.
Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi

Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi

3.december 2015
Det store skybrud i Aarhus i august 2012 satte en tyk streg under værdien af etableringen af Egå Engsø seks år tidligere. Skybruddet forårsagede betydelige oversvømmelser også af boligområder, men uden det nye vådområde ville et langt større antal huse være blevet ramt.
Viser 1 - 10 ud af 28
Gå til de nyeste eksempler