Et mildere klima betyder bedre forhold for skadedyr
Del artikel Print

Et mildere klima betyder bedre forhold for skadedyr

Klimaforholdene er en af de parametre, som har størst indflydelse på forekomst af skadedyr, svampesygdomme og ukrudt. De kommende års klimaforandringer i retning af en højere gennemsnitstemperaturer vil ændre den sammensætning og forekomst af planteskadegører vi kender herhjemme i dag.

 

Flere generationer af skadedyr per sæson
Stigende temperaturer medfører, at mange skadedyrs livscyklus forkortes. Det betyder, at skadedyr som for eksempel bladlus, kan sætte flere generationer i verden i løbet af en vækstsæson, og dermed forvolde større skade.

 

Der er risiko for, at skadedyr, vi ikke tidligere har set i Danmark, vil blive i stand til at leve her. Eksempel på et nyt skadedyr, der er kommet til Danmark på grund af varmere vejr, er coloradobillen.

 

Mildere vejr betyder, at flere sygdomsorganismer overlever

Luftfugtighed, nedbør og temperatur er nogle af de faktorer, der påvirker forekomsten af plantesygdomme. Det giver bedre vækstbetingelser for mange svampesygdomme, mens andre sygdomme vil svækkes.

 

Milde vintre øger risikoen for overvintring af plantesygdomme, specielt svampesygdomme. Under særligt milde vintre kan der endog ske en egentlig opformering af svampe, som medfører et større smittepotentiale i den tidlige vækstsæson, hvor afgrøderne generelt er mest følsomme. Øget luftfugtighed tidligt i vækstsæsonen kan øge problemerne med mange bladpletsvampe som angriber bl.a. kornafgrøder.

Mere tørre sommermåneder vil det betyde, at svampe som f.eks. skoldplet, der bedst trives under fugtige forhold, vil få mindre favorable forhold, og dermed få mindsket betydning.

 

Klimaændringer ændrer forekomsten af ukrudtsplanter
Ukrudt er den skadegører, som langsomst tilpasser sig ændrede klimaforhold, da ukrudt generelt er mindre mobilt end skadedyr og sygdomme. Klimaændringerne vil dog over en årrække kunne ændre den gængse sammensætning og forekomst af ukrudt, vi kender i dag.

Mange ukrudtsarter har kun en generation pr. år, og klimaændringer vil kun marginalt påvirke disse arters opformeringsevne.

Enkelte ukrudtsarter, som enårig raps, gennemløber imidlertid flere generationer pr. år, og disse arters betydning vil stige med stigende temperaturer, medmindre andre forhold, som tørke, begrænser deres vækst.

Senest redigeret: 14-08-2015