Landhævning
Del artikel Print

Landhævning

Vandstanden stiger overalt i de danske farvande. Ændringen i middelvandstanden er sammensat af bidrag for havspejlsstigning og fra landbevægelser.


Ved at koble de absolutte ændringer for permanente GPS-stationer til vandstandsmålestationerne via de nationale præcisions nivellementer, kan de absolutte bidrag for vertikale landbevægelser og havspejlsstigninger findes. Idet raterne for overordnede vertikale landbevægelser regnes konstante, kan de absolutte overordnede landbevægelser modelleres for hele landet, se nedenstående figur.

Absolut uplift Denmark (413 x 369)_thumb.jpg.bmp

Figuren viser den absolutte landhævningshastighed i Danmark i mm pr. år. x og y-akserne viser hhv. grader N og Ø.

Danmark oplever en generel landhævning. Den mindste landhævning ses i det sydvestligste Danmark og er på ca. 0,3 mm/år, svarende til 3 cm på 100 år.

Landhævningen øges mod nord og øst og er i det nordligste Jylland på omkring 2 mm/år, svarende til 20 cm på 100 år.

Kortet giver et retvisende billede af de vertikale landbevægelser i Danmark, selvom det indeholder usikkerheder i forhold til vandstandsmålinger, tætheden i opmålingsnettet samt til præcisionen i GPS-målingerne. En udfordring ved GPS-målingerne af de absolutte ændringer er for eksempel at definere et fast punkt på Jorden, til hvilket målingerne skal referere. 

Et fortsat og udvidet fokus på og samarbejde mellem KMS, DTU-Space, Kystdirektoratet og DMI omkring det måletekniske, vil bidrage til et mere detaljeret billede af havniveau- og landændringer i Danmark.

Lokale landbevægelser
Udover det overordnede billede af en generel landhævning, sker der mange steder yderligere hævninger og især sætninger på regionalt og lokalt niveau. Sætninger kan have oprindelse i den underliggende geologi, f.eks. i forbindelse med konsolidering af sedimenter, men de kan også være af geoteknisk karakter, f.eks. et kajområde, et dige eller en bygning, der sætter sig. Lokalt kan disse sætninger være af en størrelsesorden på 1 cm om året og vil på nuværende tidspunkt overstige effekten af havspejlsstigningen og den overordnede landhævning.
Lokale sætninger vil da mange steder være en vigtig parameter ift. oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning.
Senest redigeret: 29-03-2012