Eksempler på klimatilpasning - Kyst

Havvand nedkøler bygninger i København

Havvand nedkøler bygninger i København

9.november 2018
Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året. I København er der etableret to fjernkølingscentraler, og flere er på vej.
Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

5.september 2018
Vejle Midtby ligger i en ådal for foden af nogle af Danmarks stejleste bakker og i bunden af en fjord mod Kattegat. Vejle Midtby har gentagne gange haft oversvømmelser. Vejle Midtby ligger så udsat for vand fra alle sider, at den i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv er udpeget som et af de ti områder i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse. I et bredt og effektivt samarbejde er det lykkedes på få år at etablere pumper, sluser, fordelerbygværk og faunapassage. Samtidig bruger man i Vejle vandet til at skabe værdi med et nyt og attraktivt byrum, som borgerne har taget vel imod. Klimasikringen af Vejle Midtby er første fase af en række projekter, der skal beskytte borgere, bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser.
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

3.september 2018
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som over de næste 10-15 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Køge Kommune arbejder pt. på at finde en løsning med en sluse Køge Å´s udløb i bunden af havneindløbet, der kan lukkes ved høj vandstand.
Ny bydel i Ringkøbing klimatilpasses, før byggeriet går i gang

Ny bydel i Ringkøbing klimatilpasses, før byggeriet går i gang

25.august 2016
I det kommende byområde Ringkøbing K, der ligger ud til Ringkøbing Fjord, er et tidligere landbrugsareal blevet omdannet til et rekreativt og klimatilpasset naturområde. Herefter begynder man at opføre områdets boliger. Ringkøbing K’s område er på cirka 84 hektar. På godt halvdelen af det kystnære projektområde vil der blive opført en eksperimenterende, tæt og lav boligbebyggelse med cirka 1.000 boliger. Inden for de enkelte bebyggelser bliver terrænet udformet, så der altid er et fald fra kommende bygninger og veje, så vandet ledes væk. Her bliver regnvandet ledt fra tage, belægninger, stier og veje ud i græsset til mindre grøfter, regnbede eller render. Derfra ledes det ud af bebyggelsen i små vandløb til mindre søer og videre ned mod Tranmosebæk, et vådområde og fjorden. Dermed bliver vandet en del af den natur, der omgiver de kommende boliger. Alle huse i området vil være beskyttet mod nuværende og ændrede klimatiske forhold. De lavest beliggende boliger vil som minimum ligge 3 meter over dagligt vande. Projektet bliver til i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.
Gyldensteen Strand gives tilbage til havet

Gyldensteen Strand gives tilbage til havet

3.marts 2016
I marts 2014 lod blev flere millioner liter havvand ledt ind i et inddæmmet område ved Gyldensteen Strand på Nordfyn. Det skete i en kontrolleret oversvømmelse for at genskabe en marin lagune og dermed et vigtigt leveområde for vadefugle, fisk og planter. Forskere fra Syddansk Universitet får interessant ny viden fra udviklingen i lagunen, og Nordfyn har fået en stor naturattraktion, der samtidig klimasikrer Bogense.
Huse på Aarhus Havn klarer høj vandstand

Huse på Aarhus Havn klarer høj vandstand

3.december 2015
Den ny bydel i Aarhus Havn er forberedt på en 0,5 meters havspejlstigning. Samtidig er et stenrev opført, som fungerer som bølgebryder ved stormvejr.
Beskyttelse af Dragør mod havstigninger

Beskyttelse af Dragør mod havstigninger

3.december 2015
Dragør Kommune er en af Danmarks mest sårbare i forhold til havstigning og stormflod. Siden 2007 har kommunen arbejdet med klimatilpasning, som har betydning for kommunens egne borgere, for nabokommunen, Metroen, Øresundsforbindelse og Ørestaden. Et 7 kilometer langt kystdige, Kalveboddiget, er allerede nu med til at omdanne landskabet på Amager til glæde og gavn for borgerne. I 2015 har eksperter arbejdet videre på at udvikle de bedste løsninger for området. Blandt andet er et nyt dige igennem Kongelunden på tegnebrættet.
Klimatilpasset nytænkning på Lemvig Havn

Klimatilpasset nytænkning på Lemvig Havn

3.december 2015
I Lemvig lever man med det vilkår, at vandstanden i Limfjorden af og til forhøjes. Men der har de senere år været flere og mere alvorlige oversvømmelser til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere. Derfor tog kommunen i 2012 initiativ til at få klimatilpasning og byudvikling til at gå hånd i hånd. Nu bugter en 80-120 centimeter høj betonmur sig cirka 350 meter på tværs af havnearealet og er integreret i havneomdannelsen. Muren holder ikke kun vandet væk fra byen, den tiltrækker samtidig borgere og gæster, der nyder det nye havnemiljø. Der har været afholdt adskillige events, som tydeligt viser, at havnens udformning og indhold indbyder til rekreativ aktivitet.
Omøs nye diger er også til pænt brug

Omøs nye diger er også til pænt brug

3.december 2015
Efter syv års tilløb og et patchwork af finansieringskilder er Omø i Storebælt blevet kystsikret mod oversvømmelser. Digerne, som har givet Omøboerne større tryghed, er udført i træ med udstrakt hensyn til Omøs sårbare flora og fauna.
Højvandssikring beskytter ny bydel i Nørresundby

Højvandssikring beskytter ny bydel i Nørresundby

3.december 2015
Mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen i Nørresundby udgør højvande i kombination med stærk storm ikke længere samme trussel om oversvømmelser som tidligere. Kajkanten på den 650 meter lange strækning er ad to omgange siden 2010 blevet forhøjet og når nu op på 1,90 meter over daglig vande. Aalborg Kommune har benyttet lejligheden til at forskønne det tidligere industriareal, så det i dag er et attraktivt og grønt område at bo og færdes i. Samtidig er anlægget en ny og let tilgængelig forbindelse til fjorden og vandet. Bydelen består primært af boliger i et mix af ejerformer og beboergrupper - med ungdomsboliger side om side med Fremtidens Plejehjem.
Viser 1 - 10 ud af 22
Gå til de nyeste eksempler