Ofte stillede spørgsmål
Del artikel Print

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på ofte stillede spørgsmål om klimaforandringernes betydning for fiskeriet i Danmark.

Vil stigende temperaturer give dambrug problemer?

 Svar: Stigende vandtemperaturer vil betyde, at bakterier, vira og parasitter, der ikke tidligere har kunnet klare sig i det danske vandmiljø, vil få chance for at etablere sig og give problemer for fisk og fiskeopdrættere. De traditionelle dambrug, hvor vandudskiftningen i opdrætsbassinerne er baseret på vand fra vandløb, kan kompensere for højere temperaturer i dammene ved at udskifte større mængder vand. Mere moderne opdrætssystemer, hvor der anvendes recirkulations-teknologi, kan sænke temperaturen ved hjælp af køletårne.

Læs mere under Dambrug

Vil øget forsuring skade skaldyropdrættet?

 

Svar: Den stigende CO2-koncentration i atmosfæren betyder, at havene bliver mere sure. Faktisk er pH-værdien i verdenshavene allerede faldet. Forsuring af havene er en meget stor trussel mod dyr med kalkskelet eller skal og er derfor også en trussel mod fangst og opdræt af skaldyr i Danmark.

Læs mere under Muslingeopdræt

Vil nye bakterier true fødevaresikkerheden?

 

Svar: Højere temperaturer kan fremme nye typer af sygdomsfremkaldende bakterier og giftige alger, som kan true de vilde fiske- og skaldyrbestande, og i sidste ende også true fødevare-sikkerheden.

Bliver der behov for omrigning af skibe?

 

Svar: Hvis de traditionelle fiskearter forsvinder og erstattes af nye, skal fartøjer og redskaber rigges om, så de passer til de nye arter. Stigende temperaturer kan desuden gøre det nødvendigt at ændre på opbevaringen af fiskene ombord på skibene. Allerede i dag kan vandtemperaturen variere så meget, at der i sommermånederne kræves særlige køleforanstaltninger for effektiv og hurtig køling af fangsten.

Læs mere under Teknologi og forvaltning