Klimatilpasning af eksisterende bebyggelser
Del artikel Print

Klimatilpasning af eksisterende bebyggelser

Klimatilpasning bringer mere natur ind i byen

Klimatilpasning af vores eksisterende bebyggelser handler langt hen ad vejen om at indrette terræn- og afløbsforhold, så man kan slippe fornuftigt af med vandet, når det regner meget.

 

Opstuvning af kloaksystemer, som ikke er dimensionerede til voldsomme skybrud, er årsag til ødelæggende oversvømmelser og forurening med spildevand, der trænger op i kældre og ind i huse, oversvømmer veje og tekniske anlæg. Over hele landet er kommuner og spildevandsforsyningsselskaber derfor i gang med at udbygge og omlægge kloakker og afløbssystemer - i mange tilfælde til tostrengede systemer, hvor regnvand håndteres og bortledes for sig, sådan at det ikke belaster de almindelige kloaksystemer og sådan at man mindsker risikoen for, at overfladevandet ved heftige regnvejr forurenes med spildevand.

 

Lavtliggende byområder er særligt udsatte for oversvømmelser, og spillerummet for at løse problemerne lokalt vil ofte være begrænset på grund af høj grundvandstand og tæt bebyggelse. Det gælder derfor her om at forhindre tilløb af regnvand fra højereliggende områder, enten ved at finde veje til at lede det fri af de udsatte byområder eller ved at anlægge forsinkelsesbassiner og aflastningsarealer, som kan holde vandet tilbage. Ved kystnære områder kan det være nødvendigt at anlægge eller forstærke diger.

 

Flere og flere steder har man i processen fået blik for, at regnvand ikke bare et problem, men også kan tilføre nye kvaliteter til bebyggelser og bymiljø. Når tidligere rørlagte vandløb og åer fritlægges, trækkes et lille stykke natur ind i byen. I såkaldte LAR-løsninger kan lokal anvendelse af regnvand give næring til grønne oaser på stenbroen.

 

Flade tage og dæk kan med sedum-beplantning blive grønne regnvandsmagneter, som holder på regnvandet og fordamper det lokalt. Bassiner og anlæg til opsamling af regnvand kan i hverdagen bruges til andre rekreative formål - for eksempel en skaterbane som i Rabalder Parken i Roskilde.

 

I byfornyelsen, ved omdannelse af boligområder og fremtidssikring af bebyggelser, hvor klimatilpasning fremover indgår som et centralt fokusområde, kan en kreativ tilgang til løsningerne på den måde gøre klimasikringen til et aktiv.

 

Ændrede erhvervs- og bosætningsforhold medfører, at vi i disse og kommende årtier står over for at skulle omdanne eksisterende byområder. I disse år gælder det især de overflødiggjorte havneområder, men også gamle industriområder vil skulle omlægges til nye funktioner, lige som mange af forstædernes parcelhusområder kan få behov for at blive revitaliserede. Klimatilpasning indgår som en del af denne problematik, der også kan bidrage med attraktive løsninger.

Senest redigeret: 08-11-2021