Del artikel Print

Afholdt - Temamøde om planlovsændring 2018

Miljø- og Fødevareministeriets rejsehold for oversvømmelse og erosion har afholdt temamøder om ændringen af planloven og den kortlægning der skal foretages i relation til ændringen. 

 

Kommuneplanen skal efter ændringen af planloven, indeholde retningslinjer for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Der bliver stillet nye data til rådighed, som kommunerne kan anvende til at foretage kortlægning af oversvømmelsesområder.

 

På mødet har Erhvervsstyrelsen præsenteret planlovsændringen, DMI har præsenteret det kommende Klimaatlas og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har præsenteret initiativet FOD6.1, et delelement i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.