Overblik over lovgivning og planer
Del artikel Print

Overblik over lovgivning og planer

Du kan finde information vedrørende lovgivning og planer, som er relevant for arbejdet med klimatilpasning, ved at følge linkene til i bunden.
Herudover kan du finde pdf-dokumenter med relevante links indeholdende informationer om lovgivning, bekendtgørelser, planlægning med mere.

På siden er der også relevante rapporter med information fra forskellige styrelser og forskningsenheder.

 

Nedenstående figur viser forholdet mellem de to overordnede direktiver - Vandrammedirektivet og Oversvømmelsesdirektivet - og kommuneplan samt handlingsplan for klimatilpasning. De to direktiver er implementeret i dansk lovgivning og udmøntes på kommunalt niveau som vandhandlingsplaner og risikostyringsplaner. Kommuneplanen og handlingsplanen for klimatilpasning har indflydelse på de sektorplaner som kommunen har som myndighed.

Klik på feltet "Handlingsplan for klimatilpasning" for at få mere information herom. Klik dernæst på de enkelte kommunale planer for at få en beskrivelse nederst i billedet

 

Vandrammedirektivvand- og naturplaner

Oversvømmelsesdirektivudpegning af risikoområder for oversvømmelser

Kommuneplan

Handlingsplan for klimatilpasning

Figuren viser hvilke kommunale planer som handlingsplanen for klimatilpasning berører og omvendt. Klik på krydset til højre for at komme tilbage til oversigten.

Kommuneplan:

Kommuneplanen er den samlede rammeplan for arealanvendelsen i kommunen, og indeholder oplysninger om de tilsigtede tiltag inden for blandt andet:

  

  • Arealers fordeling efter anvendelse i hovedtræk (boligområder, forretningsområder, industriområder, naturområder, rekreative områder,  områder for tekniske anlæg, sommerhusområder med videre)
  •  Hovedtrækkene i vejnet og stinet
  • Bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering, udformning og materialer

Vandforsyningsplan:

Af vandforsyningslovens § 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, og dermed hvilke anlæg forsyningen skal baseres på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder.

Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvandet.

Hvis ressourceopgørelsen i vandplanen viser, at der sker en overudnyttelse af grundvandressourcen i et område, skal der gennemføres tiltag for at vende udviklingen, f.eks. flytning af en vandforsyning eller kompensationsudpumpning.

Spildevandsplan:

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen.

I de statslige vandplaners indsatsprogrammer angives retningslinier for kommunernes indsats for spredt bebyggelse, regnbetingede udledninger og renseanlæg, herunder tidsplanen for gennemførelse. Spildevandsplanen beskriver, hvordan indsatsen gennemføres i den enkelte kommune. Desuden definerer spildevandsplanen serviceniveauet for spildevands- og regnvandshåndtering i kommunen.

Beredskabsplan:

Enhver organisation med ansvar for samfundskritiske funktioner skal have en beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal være et praktisk redskab, som ledelse og medarbejdere kan bruge, når ekstraordinære hændelser som for eksempel oversvømmelser skal håndteres.

Planen skal beskrive, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, og hvordan støtteberedskabet skal iværksættes, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til.

Vandhandleplaner:

Vandhandleplanerne udmønter de 23 statslige vandplaner, som dækker hele landet på kommunalt niveau. Natura 2000-planerne omfatter de udpegede Natura 2000-områder og de arter og naturtyper, som har begrundet udpegningen.

Risokostyringsplaner:

På baggrund af oversvømmelsekort, der illustrerer hvor og under hvilke forhold, der kan forekomme oversvømmelser, skal der udarbejdes risikostyringsplaner for oversvømmelser.

Risikostyringsplanerne skal have særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, og tage relevante aspekter i betragtning som omkostninger og fordele, oversvømmelsesomfang, afløbsveje og arealer, der kan virke som overløb ved oversvømmelser mm.

Vandløbsregulativer:

Vandløbsregulativerne er vigtige især i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløbene. Når vedligeholdelsen skal ændres i et vandløb for eksempel i henhold til klimatilpasning, kræver det en regulativændring.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse:

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal pege på de indsatser, der skal til for at forebygge grundvandsforurening, samt hvordan man kan hindre eksisterende kilder til grundvandsforurening, i fortsat at forurene grundvandet.

Sektorplaner

Senest redigeret: 07-07-2016