Eksempler på klimatilpasning - Erhverv

På listen nedenunder kan du se alle de eksempler på klimatilpasning, der findes på portalen, som virksomheder har gennemført.
Havvand nedkøler bygninger i København

Havvand nedkøler bygninger i København

9.november 2018
Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året. I København er der etableret to fjernkølingscentraler, og flere er på vej.
Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

5.september 2018
Vejle Midtby ligger i en ådal for foden af nogle af Danmarks stejleste bakker og i bunden af en fjord mod Kattegat. Vejle Midtby har gentagne gange haft oversvømmelser. Vejle Midtby ligger så udsat for vand fra alle sider, at den i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv er udpeget som et af de ti områder i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse. I et bredt og effektivt samarbejde er det lykkedes på få år at etablere pumper, sluser, fordelerbygværk og faunapassage. Samtidig bruger man i Vejle vandet til at skabe værdi med et nyt og attraktivt byrum, som borgerne har taget vel imod. Klimasikringen af Vejle Midtby er første fase af en række projekter, der skal beskytte borgere, bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser.
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

3.september 2018
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som over de næste 10-15 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Køge Kommune arbejder pt. på at finde en løsning med en sluse Køge Å´s udløb i bunden af havneindløbet, der kan lukkes ved høj vandstand.
Zoologisk Have på Frederiksberg holder på vandet

Zoologisk Have på Frederiksberg holder på vandet

17.april 2018
I Zoologisk Have på Frederiksberg bor vombatter, kænguruer og tasmanske pungdjævle oven på en faskine med 650 regnvandskassetter og en samlet volumen på142 m3. Faskinerne opsamler, nedsiver og forsinker regnvand. Zoologisk Have ligger højt på Valby Bakke, og siden 2015 har faskinerne været med til at beskytte villaområder neden for bakken ved skybrud. Samtidig sparer Zoologisk Have lidt af sit vandforbrug, fordi også hverdagsregnen nu bliver opsamlet og brugt til at skylle bassiner med.
Effektiv rensning af overfladevand

Effektiv rensning af overfladevand

12.oktober 2017
En dansk udvikling renser forurenet overfladevand. Dermed bliver det muligt at lede regnvand ud i havne, søer og vandløb, fordi forureningen kan fjernes inden. Teknologien kræver et minimum af vedligeholdelse, og den er afprøvet med held i København og Middelfart.
Byfornyelse og klimatilpasning går hånd i hånd ved Sankt Annæ Plads

Byfornyelse og klimatilpasning går hånd i hånd ved Sankt Annæ Plads

30.juni 2016
Området omkring Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst i det centrale København er blevet fornyet for at forbedre byliv, arkitektur, trafik og parkering. I forbindelse med fornyelsen har man samtidig klimatilpasset Sankt Annæ Plads for at mindske problemer ved skybrud. Pladsen er blevet omlagt til en såkaldt skybrudsgade, hvor vandet fra ekstreme regnskyl ledes væk fra de gamle huse og ud i havnen. Hele pladsen har fået form som en skål, der har sit laveste punkt i midten af et grønt anlæg. Derudover er der lagt regnvandsledninger under jorden for at opnå den nødvendige vandafstrømning. Nu ledes regnvandet hurtigt væk fra facaderne, ned mod Kvæsthuspladsen og ud i havnen. Løsningen har tre fordele. Den skaber mere plads i kloakken, så spildevand ikke så nemt presses op på gaden til borgerne, fjerner store mængder regnvand på kort tid, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre, og sparer energi, fordi der ikke længere skal pumpes regnvand gennem kloakkerne og ud til rensningsanlæggene.
Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg

Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg

11.december 2015
Projektet 'Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg' kombinerer forskellige regnvandsløsninger til udviklingen af et 19 hektar stort godsbaneareal i Aalborgs bymidte. Arealet er i gang med at blive ombygget til et bæredygtigt, grønt og klimatilpasset byrum, hvor byggeri og parkarealer er indrettet til at håndtere regnvand decentralt og udenom spildevandssystemerne. Området ligger lavere end kote 2,5. Derfor er al bebyggelse udført sådan, at regnvand kan håndteres lokalt. Der er etableret åbne kanalsystemer, der kan lede tagvand og overfladevand til regnbede og grønne arealer som boldbaner og parker. På den måde fungerer disse som regnvandsreservoirer ved skybrud.
Grøn taghave på Rigsarkivet i København

Grøn taghave på Rigsarkivet i København

4.december 2015
60-80 pct. af det regnvand, som rammer Rigsarkivet i København, når aldrig frem til kloaksystemet, men fordamper eller bliver optaget af planterne på bygningens 7.200 kvadratmeter store taghave. Den resterende del af vandet forsinkes, så bygningen samlet set belaster kloaksystemet minimalt ved voldsom regn. Samtidig indgår bygningen i et nyt grønt strøg i København, og haven udgør et attraktivt rekreativt byrum.
Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi

Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi

3.december 2015
Det store skybrud i Aarhus i august 2012 satte en tyk streg under værdien af etableringen af Egå Engsø seks år tidligere. Skybruddet forårsagede betydelige oversvømmelser også af boligområder, men uden det nye vådområde ville et langt større antal huse være blevet ramt.
Regnvand bag spændende byrum i København

Regnvand bag spændende byrum i København

3.december 2015
Hvid beton, grønne planter og lokal anvendelse af regnvand smelter sammen til en arkitektonisk spændende plads, hvor det er rart for københavnerne at opholde sig. Bymilen ved Kalvebod Brygge er et klimatilpasset byrum i København. Pladsen danner adgang til to kontortårne, der rummer det danske hovedsæde for den svenske bank SEB. Området har en niveauforskel på 7 meter fra gadeplan op til taget af Rigsarkivet. De besøgende kan vælge mellem forskellige ruter i et landskab, der veksler mellem hvid beton og irregulære bede, der er beplantet med nordiske træer, bregner, græsser og mos. Skjult for vores øjne gemmer der sig et system af vandtanke og drænrør, som sørger for at udnytte det regnvand, der rammer pladsen, til at vande planterne. De hvide betonflader skaber en høj grad af refleksion af sollyset og solvarmen, så pladsen er behagelig at opholde sig på også om sommeren.
Viser 1 - 10 ud af 28
Gå til de nyeste eksempler