Del artikel Print
Strategisk klimatilpasning i Greve Kommune

Strategisk klimatilpasning i Greve Kommune

Byrådet i Greve Kommune har besluttet, at byens regnvands- og spildevands-system skal kunne klare 30 % mere regn. Tilpasningen gennemføres i 42 byområder i prioriteret rækkefølge.

Efter flere voldsomme oversvømmelser har byrådet i Greve besluttet, at byens afløbssystemer i fremtiden skal kunne klare 30 % mere regn og kun må være fyldt til terræn én gang hvert 10. år.

 

Klimatilpasningen vil blive gennemført over de næste 11 - 14 år og omfatter både eksisterende og kommende afstrømningssystemer. Hele regnvandssystemet og vandløbene medtages altså  i opgraderingen. 

Prioritering af indsatsen
Tilpasningen kan ikke gennemføres i hele kommunen på én gang. Kommunen har derfor prioriteret indsatsen. På et møde den 3. marts 2009 vedtog byrådet i hvilken rækkefølge 42 byområder i Greve skal klimatilpasses.

Prioriteringen er sket på baggrund af erfaring fra oversvømmelsen i 2007 og terrænforhold. Områder, der oplevede store problemer med oversvømmelsen i 2007, og hvor mange huse blev berørt prioriteres højst. Dernæst følger områder, der ikke tidligere er oversvømmet, men som ligger i en lavning og derfor kan være udsat ved fremtidig ekstrem regn. Erfaringerne fra oversvømmelsen i 2007 bygger på indberetninger fra borgere.

Der udarbejdes desuden beredskabsplaner for ekstrem regn for alle byområder inden for de næste tre år.

 

Strategimodel
Prioriteringen vil fremover blive kvalitetssikret med et prioriteringsværktøj kaldet "strategimodellen", som er udviklet til formålet. Strategimodellen er en edb-model, der simulerer vandstande i vandløb og kloakker, som følge af hhv. langvarig kraftig nedbør og højintens kortvarig nedbør. Strategimodellen er en kombination af en hydraulisk strømningsmodel og en terrænmodel, der viser højderne i Greve Kommune.

 

I modellen kan man skrue op for vandføringen i vandløbet - for at simulere langvarig ekstrem regn - og skrue op for nedbøren - for at simulere højintens regn. Modellen viser så, hvor der kommer oversvømmelser og hvornår. Der er ved at blive lavet modeller for alle byområder i Greve. Når modellerne er færdige, vil de blive brugt til at vurdere den vedtagne prioritering. Hvis det viser sig, at prioriteringen ændrer sig væsentligt ved brug af modellerne, vil der blive foretaget detaljerede vurderinger af det enkelte område og derefter vil prioriteringen evt. blive foreslået ændret. Modellerne vil også blive brugt til selve klimatilpasningen i de enkelte byområder.

 

Oversvømmelserne
Kommunen har to gange i løbet af de sidste 10 år oplevet alvorlig oversvømmelser. Første gang var i 2002, hvor der faldt 100 mm regn i løbet af 2 timer over Greve Midt. Regnen førte til voldsomme oversvømmelser af bl.a. rådhuset, gymnasiet, flere skoler og private boliger. Oversvømmelserne skyldtes, at regnvandsledningerne ikke var store nok til at føre de ekstremt store regnmængder væk.

 

Anden gang var i juni og juli 2007, hvor der faldt 250 mm regn jævnt fordelt over hele Greve Kommune. De store vandmængder fyldte grundvandsmagasinerne og den 5. juli var der ikke mere plads i jorden til at optage regnvandet. Vandet løb derfor henover marker og gennem vandløb.

 

Vandføringerne i vandløbene blev ekstremt store, og udløbene til havet var ikke store nok til at føre de store vandmasser hurtigt nok væk. Da vandet ikke kunne komme gennem byen flød det ud over terræn og gav oversvømmelser i alle dele af kommunen fra Lille Vejle Å i nord til Karlslundemøllebæk i syd.

 

Den hurtige indsats
Efter oversvømmelserne i 2007 blev det besluttet, at sikre de oversvømmede områder bedre allerede i løbet af 6 måneder. Der blev blandt andet:

  • etableret jordvolde bl.a en, der afskærmer godsparken mod Olsbækken (se eksterne links)
  • anlagt kontraklapper, som sikrer, at regnvand kan komme ud, men ikke ind i et byområde
  • indkøbt to mobile pumper
  • etablereret ekstra volumen i regnvandsbassiner
  • gennemført undersøgelser

Tiltagene beløb sig til 2,4 mill. kr i anlægsudgifter og 400.000 i undersøgelser.

 

Økonomien
Kommunen er forventer at klimatilpasningen af de 42 byområder vil kræve investeringer på et trecifret millionbeløb, der finansieres af vandafledningsbidraget. Målinger og modelarbejdet forventes koste 2 - 4 millioner.