Sluseanlæg ved Aarhus Å minimerer risiko for oversvømmelser

Kort om projektet

Aarhus Kommune har opført et sluseanlæg i Aarhus Ås udmunding. Sluseanlægget beskytter centrale dele af Aarhus mod oversvømmelser.

Anlægget har to hovedfunktioner. Dels vil fire sluseporte beskytte byen mod indtrængende havvand ved højvande, og dels vil seks kraftige pumper ved skybrud pumpe vand fra åen ud i havet.

Anlægget kan pumpe 18.000 liter vand fra åen ud i havet i sekundet.

For yderligere at forebygge at havet ved højvande trænger ind i byens lavtliggende områder, er Havnegade og Europaplads samt terrænet omkring sluseanlægget hævet.

Anlægget har kostet 46 millioner kroner. En traditionel løsning med underjordiske regnvandsbassiner, der forsinker vandet, ville have kostet mere end ti gange så meget.
Status

Centrale dele af Aarhus forberedt på mere vand

En ny sluse med et tilhørende pumpeanlæg, der skal forebygge oversvømmelser i Aarhus Midtby, står færdigt i slutningen af 2015.
Sluseanlægget ligger i centrum af Aarhus, hvor Aarhus Å løber ud i bugten - lige ved Europaplads og tæt på det nye multimediehus DOKK1.

Aarhus Byråd vedtog projektet den 22. september 2010 og bevilgede 46 millioner kroner til projektet.

Anlægsarbejdet begyndte i 2013 og er blevet bygget sideløbende med opførelse af DOKK1. Det var hensigtsmæssigt, fordi midtbyen alligevel var spærret af og gravet op.

Sluseanlægget er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Vand og Aarhus Kommune. Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har været rådgivende ingeniører på projektet.
Læs mere Luk
Baggrund

Aarhus har en sårbar beliggenhed

Centrum af Aarhus ligger lavt i en ådal. Derfor er dele af byen meget følsom over for forhøjet vandstand i bugten og åen.
I 2007 blev dele af byen ramt af oversvømmelser to gange - både i forbindelse med en storm i Aarhus Bugt og et par måneder senere på grund af skybrud og meget vand fra vandløbene.

- De to hændelser kørte vi sammen i en computermodel, og der vi kunne se, at hvis hændelserne ikke var sket med et par måneders mellemrum, men kun med et par timers mellemrum, havde hele Aarhus Midtby været under vand. Derfor måtte vi udtænke en løsning, som kunne forbedre sikkerheden i fremtiden, fortæller Mogens Bjørn Nielsen, afdelingschef i Natur og Miljø i Aarhus Kommune.
Læs mere Luk
Løsning

Sluse med pumpefunktion styrer vandet ud og ind af åen

For fremtiden bliver centrale dele af Aarhus beskyttet mod oversvømmelser af et sluse- og pumpeanlæg ved udmundingen af Aarhus Å samt af en ny højvandsbarriere på strækningen fra det nye kulturhus Dokk1 til Skolegyde.
Slusen er åben ved normale vandstandsforhold. Ved forhøjet vandstand i havet lukkes sluseporten for at forhindre vandet fra bugten i at løbe ind.

Portene lukker automatisk, når vandstanden i havet er over 1,4 meter over normal vandstand.

Det forventes, at sluseportene vil være lukket 25-30 timer om året og højst otte timer ad gangen. Lukketiden begrænses for at sikre, at fisk kan passere fra å til hav og omvendt.

Ved forhøjet vandstand i åen lukkes sluseporten også, og seks indbyggede pumper sørger for, at vandet fra åen bliver pumpet ud i havet, så den ikke løber over sine bredder ned gennem byen.
Sammenlagt kan pumperne flytte 18.000 liter vand i sekundet svarende til 65.000 kubikmeter vand i timen.

I tilfælde af skybrud og samtidig højvande vil pumper ved sluseporten pumpe åvand ud i bugten, så åen kan fungere som et skybrudsreservoir.

For yderligere at forebygge at havet ved højvande trænger ind i byens lavtliggende områder, er Havnegade og Europaplads samt terrænet omkring sluseanlægget hævet. Vejene danner et 300 meter langt, usynligt dige.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Billigste og bedste løsning

Borgerne i Aarhus har nu en stærkt forbedret sikkerhed mod oversvømmelser. Samtidig har den alternative løsning sparet mange penge.
Det samlede projekt har kostet 46 millioner kroner. Til sammenligning ville en traditionel løsning med blandt andet underjordiske regnvandsbassiner, der forsinker vandet, have kostet mere end 500 millioner kroner.

Vandstanden i bugten kan nu komme op til 2,5 meter over daglig vande, uden at der opstår problemer med oversvømmelser. Den højeste vandstand, der nogensinde er målt i havnen, er 1,8 meter.

Aarhus Å fungerer nu som et langstrakt vandreservoir, hvor vandstanden kan styres efter behov. Det betyder, at risikoen for skader på bygninger og inventar i forbindelse med oversvømmelser bliver væsentligt mindre.

Som en del af projektet bliver den sidste del af Aarhus Å frilagt, og det bliver nu muligt at passere under broerne over åen i kano eller kajak.
Læs mere Luk
Finansiering

Anlægget betales via spildevandsafgifter

Aarhus Kommune har bevilget 46 millioner kroner til sluseanlægget. Anlægget ejes af kommunen, som også har ansvaret for at vedligeholde det. Det kommunalt ejede forsyningsselskab Aarhus Vand står for driften.
I første omgang afholdt kommunen anlægsudgifterne og optog et lån til projektet. Aarhus Vand finansierer kommunens afdrag og renter på lånet via de spildevandsafgifter, som de opkræver hos borgerne.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Sluseprojektet er et fælles anliggende

Borgere, erhvervsliv og offentlige myndigheder har haft en fælles interesse i udviklingen af klimatilpasningsprojektet, der beskytter Aarhus Midtby bedre mod fremtidige oversvømmelser.
- Der har da heller ikke været nogen klager – tværtimod. Men det er jo også lykkedes os at spare borgerne for en halv milliard kroner, siger Mogens Bjørn Nielsen, afdelingschef i Natur og Miljø i Aarhus Kommune.

Sikkerheden mod oversvømmelser er blandt andet blevet forbedret for:

- Private virksomheder og beboelsesejendomme beliggende i et cirka 40 hektar stort område i midtbyen.

- Ejendomme langs Århus Å fra Brabrand Sø og til havnen.

- En lang række kolonihaver ved Brabrand Sø og Årslev Engsø

- Alle tekniske anlæg sa��som ledningsanlæg, broer, veje og kloakker i pågældende område.

- Kommende bygge- og anlægsprojekter i hele ådalen.

Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har leveret risikoanalyser, kravspecifikation, detailprojektering og blandt andet stået for udbud, økonomistyring og design af de hydrauliske forudsætninger i tilknytning til anlægget.

Projektet med etablering af sluse, pumpeanlæg mm. er udført i overensstemmelse med § 48 i Vandløbsloven og §§ 3 og 10 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering.
Læs mere Luk
Barrierer

Hensyn til et æstetisk byrum blev en udfordring

Af hensyn til den arkitektoniske udformning skulle hele pumpeanlægget anlægges under jorden.
- Det har været lidt af en udfordring. Det fylder flere parcelhuse, siger Mogens Bjørn Nielsen, afdelingschef i Natur og Miljø i Aarhus Kommune.

Pumpestationen er nu kun synlig via adgangsdæksler og i alt fire indløbs- og udløbsporte i åvæggen.

Bygge- og anlægsfasen har også budt på en række praktiske og trafikale udfordringer, men ifølge Mogens Bjørn Nielsen ikke ud over hvad man kan forvente, når man spærrer af og graver op i centrum af landets næststørste by.
Læs mere Luk