Regnvandshåndtering i Skive blev demonstrationsprojekt

Kort om projektet

Forsyningsselskabet Skive Vand har opført en tilbygning på 800 kvadratmeter, hvor regnvandshåndteringen er synlig for borgere og andre besøgende.

I stedet for på konventionel vis at koble afvanding fra tag og parkeringsplads på regnvandssystemet har man etableret et system med flere forskellige principper for alternativ regnvandshåndtering.

Løsningen er udviklet sammen med rådgivningsvirksomheden Rambøll og fungerer samtidig som et demonstrationsanlæg.

Siden oktober 2014 har borgere, kloakmestre, skoleelever og andre interesserede haft mulighed for at studere anlægget med lokal afledning af regnvand i funktion og i fuld skala.
Status

Skive har fået lille videncenter for LAR-løsninger

Projekteringen af Skive Vands nye tilbygning begyndte i sommeren 2013. I slutningen af 2013 ændrede man kurs og valgte den konventionelle løsning til afledning af regnvand fra til fordel for et LAR-anlæg.
Da den 800 kvadratmeter store tilbygning til Skive Vand stod færdig i foråret 2014, kunne det udvendige arbejde med LAR-anlægget begynde.

Regnvandsbede, trug, render og beplantning var afsluttet i oktober 2014.

Siden har Skive Vand løbende haft besøg af skoleklasser, borgere og kloakmestre, der ønsker mere viden om lokal afledning af regnvand.
Læs mere Luk
Baggrund

Vandselskab ønskede at gå forud med et godt eksempel

Oprindeligt var det planen at vælge en traditionel afledning af regnvandet på Skive Vands kontortilbygning. Men det ville ikke have været i tråd med Skive Kommunes spildevandsplan.
I planen tilskynder man til at etablere lokale regnvandsløsninger.

- Så når vi laver et nybyggeri, ønsker vi at følge intentionerne i spildevandsplanen. Vi ville også gerne lave et demonstrationsanlæg, så private kunder, skoleklasser og kloakmestre kunne blive inspireret af at se et anlæg i fuld funktion. Derfor ændrede vi kurs, fortæller Mogens J. Nielsen, der er direktør i Skive Vand.

Mange borgere i kommunen bliver pålagt at separatkloakere på deres grund og står med valget mellem at føre regnvandet fra deres grund via en rørføring ud til en skelbrønd og regnvandssystemet eller lave et lokalt nedsivningsanlæg på deres egen grund.

For at demonstrationsanlægget skulle være relevant for flest muligt, var det vigtigt, at anlægget præsenterede flere forskellige principper for alternativ regnvandshåndtering rundt om tilbygningen.
Læs mere Luk
Løsning

Lokal regnvandsløsning udnytter vandet kreativt

Omkring den nye kontortilbygning har Skive Vand etableret flere forskellige, beplantede regnvandsløsninger, der blomstrer en stor del af året. Løsningerne håndterer al det regnvand, der falder på tagarealet og forsyningsselskabets parkeringsplads.
Regnvandet løber i åbne kanaler eller såkaldte akvadræn fra nedløbsrør i husmuren ud til de enkelte LAR-løsninger.

I to fordybninger på grunden er der etableret regnbede, der opsamler og forsinker regnvandet. Ved kraftig regn står der blankt vand i bedet. Derfor skal planterne i bedet både kunne tåle at have rødderne i vand i nogle perioder og i andre perioder at tørre ud.

Det ene regnbed er beplantet med buske og stauder i forskellige farvenuancer. I det andet er der en kombination af høje træer og buske, der skaber en grøn væg mod parkeringspladsen.

Derudover er der anlagt et trug - en fordybning i græsplænen, som også forsinker vandet.

Alle tre løsninger er anlagt med grus i bunden af fordybningen, derover geotekstil og til slut et muldlag, der er blandet op med sand, som beplantningen vokser i.

Endelig er der etableret et jordbassin - en lille, rund sø i græsplænen, som nogle gange er udtørret og i andre perioder er 0,5 meter dyb.

Skive Vand ligger tæt på et vandløb – derfor kunne jorden forventes at være vandmættet. Fra bedene er der derfor overløb til kloaksystemet. Forsyningsselskabet var spændt på, hvordan anlægget ville virke i praksis.

- Det fungerer langt over forventning. Selv under den meget kraftige regn i foråret 2015 var overløbet ikke i funktion, fortæller Mogens J. Nielsen, der er direktør i Skive Vand.

Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere en 5-årsregnhændelse.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Aflaster kloaksystemet og inspirerer andre

For Skive Vand har LAR-systemet to hovedformål: Det aflaster kloakken og fungerer samtidig som et demonstrationsanlæg.
Her kan borgere, kloakmestre og andre interesserede studere flere forskellige lokale regnvandsløsninger i funktion.

Det er aktuelt for en del borgere i Skive Kommune, som bliver pålagt at separatkloakere.

Hvis der ikke anlægges lokale nedsivningsanlæg, skal tagvandet føres fra huset ud til en skelbrønd og kobles på regnvandssystemet.

- Det kan betyde, at der skal graves ud og lægges en del meter rør inde i haven, så for mange kan det være en billigere løsning at vælge at aflede regnvandet på deres egen grund. Det kan også være en sjovere løsning, hvis man udnytter regnvandet til at ’lege med’. Vi har i hvert fald fået en meget mere varieret beplantning, siger Mogens J. Nielsen, der er direktør i Skive Vand.
Læs mere Luk
Finansiering

Finansiering fundet i budgettet for tilbygning

Da Skive Vand besluttede at lave en lokal regnvandsløsning i stedet for at koble virksomheden på det konventionelle regnvandsystem, fandt man pengene ved at flytte rundt på et par poster i anlægsbudgettet.
- Det er ikke muligt særskilt at trække udgifterne til nedsivningsanlæggene ud af det samlede anlægsbudget, blandt andet fordi der er ændret på de oprindelige planer for flisearbejde og beplantning. Der er også røget et par ting ud, men på nær en ubetydelig merpris har vi overholdt det oprindelige budget, fortæller Mogens J. Nielsen, der er direktør i Skive Vand.

Tilbygningen er finansieret via Skive Vands investeringsbudget. Der har ikke været tilskud fra nogen side.

Skive Vand står for drift og vedligeholdelse.

Rambøll har været med som rådgiver på byggeriet.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Anlægsarbejdet har kørt på skinner

Samarbejdet mellem de to hovedinteressenter, Skive Vand og Skive Kommune, har kørt uden problemer. Skive Vand har i lighed med alle andre ansøgt kommunen om at få lov til at aflede regnvandet lokalt.
Lokale virksomheder og borgere er også mulige interessenter – især når de af kommunen får påbud om at separere kloakvand og regnvand.

Kloakmestrene er vigtige i denne sammenhæng, fordi de ofte har den direkte og rådgivende kontakt til borgerne.

Skive Vand arrangerer løbende møderækker for kloakmestre, hvor LAR er et af emnerne. Kloakmestrene kan altid kontakte Skive Vand, hvis de har spørgsmål.
Læs mere Luk
Barrierer

Ukompliceret proces

Skive Vand og Skive Kommune har haft et enkelt og ligetil samarbejde om de lokale regnvandsløsninger.
- Det er ikke så kompliceret at aflede regnvandet lokalt, og det vil vi brede ud til kloakmestrene, så de ikke bare anbefaler kunderne at aflede regnvand på den konventionelle måde, som de kender – men også kommer med nye ideer. Og hvis de vil se, hvordan det virker i virkeligheden, kan de køre ned på Skive Vand og se vores anlæg, siger direktør Mogens J. Nielsen.
Læs mere Luk