Regnvands- og aktivitetsbassin i Tommerup

Kort om projektet

Idrætscentret Fyrtårn Tommerup har etableret et regnvandsbassin, som kan holde regnvand tilbage og aflaste kloaksystemet ved skybrud. Det meste af året er der ikke vand i bassinet, og da fungerer det blandt andet som skater- og boldbane.
Status

Regnvandsbassin mindsker risiko for oversvømmelse

Det kombinerede regnvands- og aktivitetsbassin ved idrætscentret Fyrtårn Tommerup stod færdigt i 2013. Anlæggets primære formål er at mindske risikoen for oversvømmelse i Tommerup Stationsby ved skybrud.
Bassinet er på 450 kvadratmeter og forventes oversvømmet med 40 centimeter regnvand én gang om året. Resten af året kan det anvendes til aktiviteter som skateboard og boldspil. Om vinteren kan anlægget omdannes til skøjtebane.
Læs mere Luk
Baggrund

Oversvømmelser i Tommerup Stationsby

Efter at Tommerup Stationsby i flere år ofte havde været udsat for oversvømmelser i forbindelse med skybrud, begyndte Assens Spildevand A/S i 2009 at undersøge årsager og løsningsmuligheder.
Årsagen viste sig at være en kombination af tre forhold:

• Stor afstrømning af regnvand fra cirka 250 hektar landbrugs- og skovområde.

• En byudvikling uden tilstrækkelig forsinkelse af regnvand.

• Stadig større befæstede områder og dermed reduceret mulighed for nedsivning af regnvand på grønne områder og andre ubefæstede arealer.

Det kneb med kapaciteten i regnvandsledningerne, og da idrætscentret Fyrtårn Tommerup stod over for et stort renoveringsprojekt, kom det derfor på tale at etablere et regnvandsbassin på parkeringspladsen.

Der var i forvejen en høj kant på den eksisterende parkeringsplads, en såkaldt opkant, som holdt regnvand tilbage og oversvømmede parkeringspladsen ved skybrud. Men Assens Spildevand A/S havde ikke nogen aftale om, at opkanten skulle bevares.

Blandt andet på den baggrund blev der indgået en ny aftale om et regnvands- og aktivitetsbassin mellem Assens Spildevand A/S og Fyrtårn Tommerup Fonden, der ejer idrætscentret.
Læs mere Luk
Løsning

Forsinkelsesbassin med plads til skatere og leg

Assens Forsyning A/S etablerede i 2013 et forsinkelsesbassin på 450 kvadratmeter, som er udstyret med skaterramper, boldbane og trappetribune, så det kan anvendes til mange udendørs aktiviteter.
Projektet blev påbegyndt i juni 2013 og blev afleveret 16. september 2013.

Parterne valgte en løsning, hvor man lavede en fordybning på parkeringspladsen 1,2-1,9 meter under terræn med dimensionerne 17 x 30 meter.

Regnvandet løber til bassinet fra oplandet gennem udløbsbygværker og en reguleringsbrønd. Der er lavet to nye regnvandsledninger, som fører til bassinet.

Der kommer primært vand i bassinet ved skybrud. Bassinet forventes at blive oversvømmet med 40 centimeter vand én gang om året. Om vinteren kan vandet tilbageholdes i bassinet, der så omdannes til skøjtebane.

Bassinet er dimensioneret til en 4- - 5-årshændelse og har en levetid på cirka 20 år.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Bassin reducerer risiko for oversvømmelse i byen

Regnvands- og aktivitetsbassinet betyder, at risikoen for oversvømmelse er blevet mindre i Tommerup Stationsby. Samtidig har byen fået et nyt udendørs tilbud om fysisk udfoldelse.
Området er åbent for alle. Det betyder, at også de borgere som ikke er tilmeldt den organiserede idræt, har mulighed for at boltre sig med blandt andet boldspil, på cykel og skateboard.

Skaterbanen er bygget af amerikanske specialister, så den skulle være i international topklasse.

Der er opstillet bænke og etableret belysning, hvilket inviterer unge og andre til ophold og leg.
Læs mere Luk
Finansiering

Assens Spildevand A/S betalte bassin og erstatning

Assens Spildevand A/S har finansieret bassinet, støttemure, omfangsdræn og trappetribune for cirka 1,2 millioner kroner.
Desuden betalte Assens Spildevand A/S et engangsbeløb på 200.000 kroner i erstatning for arealanvendelse og deklarationserstatning til Fyrtårn Tommerup Fonden, som ejer idrætscentret.

Fyrtårn Tommerup Fonden finansierede skaterramper og belysning.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Bassinet var længe undervejs

I 2011 gik idrætscentret i gang med at planlægge en udvidelse for mere end 42 millioner kroner. I den forbindelse udarbejdede Assens Spildevand A/S et forslag om, at den fremtidige p-plads blev sænket, så den også kan anvendes som forsinkelsesbassin et par gange om året.
Forslaget mødte umiddelbar betænkelighed, blandt andet fordi det kunne resultere i færre parkeringspladser. Men i 2012 efter et møde mellem Fyrtårn Tommerup Fondens bestyrelse og Assens Spildevand A/S blev tilliden genetableret og samarbejdet indledt.

Fyrtårn Tommerup Fonden fik lavet skitser, der dannede baggrund for det konkrete forslag.

Assens Kommunes miljøafdeling var desuden med i form af gode råd og viden om klimatilpasningsløsninger, allerede da byggetilladelsen blev givet i 2012 til ombygning af hallerne.

I løbet af 2013 nåede parterne frem til en løsning, og bassinet stod klart i slutningen af 2013.

Lovgivningsmæssigt er bassinet etableret som led i overholdelse af vilkårene i Assens Spildevand A/S’ udledningstilladelse i regi af Miljøbeskyttelsesloven.
Læs mere Luk
Barrierer

Alle parter skulle kunne se fidusen

Det krævede grundig dialog om indholdet af projektet og fordelingen af regningen at komme i mål med projektet.
- Det kræver ofte en særlig proces at gøre noget ud over, hvad man plejer at gøre. Projektet har ikke mødt nogle egentlige barrierer, men det har krævet en del dialog at blive enige om at gøre noget nyt og nå frem til aftaler, som alle kan se sig selv i. Humlen er altid at finde frem til, hvem der skal betale, og hvordan fordelingen skal være, siger biolog og projektleder Gunilla Ørbech, Miljø og Natur, Assens Kommune.

I tilfældet Fyrtårn Tommerup lykkedes dialogen blandt andet gennem samarbejde med en privat konsulent, Jørgen Andersen, som bistod Assens Spildevand A/S.
Læs mere Luk