Måling af vandstand online i Aarhus

Kort om projektet

Aarhus Kommune kan omsætte målinger fra et net af stationer til forudsigelser af vandstanden i søer og åer tre døgn frem i tiden. På den måde kan borgerne tage deres forholdsregler, inden vandet stiger.

Systemet er tilgængeligt online via kommunens hjemmeside. Det bygger på hydrologisk software, der kombinerer den målte vandstand med radarmålinger af nedbøren. Systemet regner ud, hvordan nedbøren vil påvirke vandstanden især i Aarhus Å, Brabrand Sø samt Årslev Engsø, som er de mest kritiske vådområder i forhold til oversvømmelser, der kan true borgerne.
Status

Varslingen begyndte i 2010

Varslingssystemet kom i drift i 2010. Det bliver løbende udbygget med flere målestationer, så man får endnu mere præcise prognoser.
Borgerne kan se varslingerne ved at gå ind på Aarhus Kommunes hjemmeside. For de forskellige områder giver systemet enten en grøn, gul eller rød farve. Op til 1,2 meter over det gennemsnitlige niveau betragtes som normalt og forsynes med et grønt symbol. Mellem 1,2 og 1,5 meter over det gennemsnitlige niveau markeres som gult.

Det svarer til, at cykelstierne langs søerne er oversvømmede. Det røde niveau markerer, at vandstanden vil blive mere end 1,5 meter over gennemsnitligt niveau. Her er såvel huse som vital infrastruktur i farezonen.

Aarhus Kommune tjekker løbende, at prognoserne passer med virkeligheden, og at systemet bliver kalibreret, når der er behov for det. Der er planer om at udvide systemet med en applikation, så borgerne kan få varslerne, uden at de selv behøver gå ind på hjemmesiden.
Læs mere Luk
Baggrund

Aarhus blev tidligt ramt af skybrud

I 2006 og 2007 blev Aarhus ramt af flere kraftige og langvarige regnskyl, som forårsagede oversvømmelser.
Oversvømmelserne dengang førte til, at Aarhus Kommune begyndte at interessere sig for at kunne forudsige vandstanden i de kritiske vådområder. For eksempel fungerer Egå Engsø i Egå-dalen som en buffer, der kan forsinke de store vandmasser ved voldsom regn. Det samme gælder i en vis udstrækning for Brabrand Sø.

Også vandstanden i Aarhus Å er interessant, idet åen afvander den midterste del af Aarhus Kommune fra øst til vest. Åens afstrømningsareal svarer til mere end 60 procent af kommunens areal. Det store opland betyder meget store vandmængder i åen. Hvis de ikke kan ledes bort til bugten hurtigt nok, kan der ske store oversvømmelser på lave arealer tæt på åen.
Læs mere Luk
Løsning

Automatiske målinger af vandstanden

Et net af målere indsamler automatisk data for vandstanden i oplandet til Aarhus Å, mens en radar tilsvarende måler nedbøren i området. De to typer data kombineres til en prognose for vandstanden tre døgn frem.
Varslingssystemet er baseret på automatiske målinger af vandstande og nedbør i oplandet til Aarhus Å. Selve vandstandsmålerne er simple, men bagved ligger der såvel en hydrologisk som en hydraulisk model, der er i stand til at kombinere målingerne med radarmålinger af nedbøren i området.

Den hydrologiske model beregner de vandmængder, som strømmer til Aarhus Å baseret på de data, som radaren måler. Den hydrauliske model beregner afstrømninger og vandstande i Aarhus Å på grundlag af de data, der modtages fra den hydrologiske model.

- Varslingen er baseret på kendt teknik, der er koblet sammen på en smart måde, siger Ole Helgren, ingeniør i Aarhus Kommune. På kommunens hjemmeside kan borgerne se, om vandstanden i deres område forventes at være i grøn, gul eller rød tilstand i de kommende døgn. På den måde kan de tage deres forholdsregler.

-Tanken er, at det skal være muligt for borgerne at modtage varsler for deres egen adresse på sms eller mail, så de ikke behøver at finde vejrudsigten først, siger Ole Helgren.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Kommunen udviser rettidig omhu

Århusianerne er blevet langt bedre til at gardere sig mod skybrud. Samtidig betyder varslingssystemet, at de selv kan orientere sig, så de ikke behøver at ringe kommunen ned.
Når der er udsigt til høj vandstand i vådområderne i Aarhus Kommune, tager indbyggerne deres forholdsregler.
- Tidligere fik vi mange henvendelser fra naboerne til Årslev Engsø og Brabrand Sø, når vejrudsigten meldte om kraftige regnskyl. Det gør vi ikke mere i samme grad. Der har heller ikke været indberettet skader fra oversvømmelser i den periode, hvor systemet har været tilgængeligt, siger Ole Helgren, Aarhus Kommune.
- Det vælger vi at tolke som, at borgerne har fundet ud af, at systemer virker og derfor har udvist rettidig omhu.
Læs mere Luk
Finansiering

Sat i gang for 500.000 kroner

Det tekniske udstyr til varslingssystemet har kostet cirka 500.000 kroner. Hertil kommer årlige driftsudgifter for cirka 400.000 kroner.
Selve det tekniske udstyr, som leverer målingerne til Aarhus Kommunes varslingssystem, er kendt og nogenlunde simpelt. Derfor var en bevilling på 500.000 kroner nok til at etablere systemet.

Beløbet omfatter imidlertid ikke tid, som kommunens medarbejdere dengang anvendte på forarbejde med at indsamle de nødvendige vanddata og lægge dem ind i en højdemodel. Kommunen har ikke noget estimat for, hvor stor denne indirekte udgift var.

Oven i etableringen kommer naturligvis udgifter til driften af systemet. Ifølge ingeniør Ole Helgren koster det cirka 500.000 kroner årligt at vedligeholde målestationerne, den digitale model samt radaren, der udfører målingerne af nedbøren.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Udviklet i samarbejde med DHI

Varslingerne er udviklet af Aarhus Kommune i samarbejde med DHI
Varslingssystemet, som giver borgerne i Aarhus Kommune besked om mulige truende oversvømmelser, er resultatet af et dansk udviklingsarbejde. Kommunen har udviklet systemet i samarbejde med GTS-instituttet DHI.
Læs mere Luk
Barrierer
Projektet har ikke haft nogen væsentlige barrierer
Læs mere Luk