Lavtliggende skole på Frederiksberg beskyttes mod nye skybrud

Kort om projektet

Skolen ved Søerne på Frederiksberg var særligt hårdt ramt i forbindelse med skybruddene i 2011 og 2014. Selv om man gennem årene havde etableret flere sikringer som for eksempel højvandslukker og skotter, skabte de store skybrud voldsomme oversvømmelser.

Vandet ødelagde installationer i skolens varmecentral og gulvene i gymnastiksalene. I lange perioder har skolen ikke kunnet bruge salene, fordi de først skulle udtørre og senere udbedres.

Arbejdet med at skybrudssikre skolen blev opdelt i tre etaper, for at mest muligt kunne foregå i skoleferierne. Der er blandt andet etableret forhøjede betonkanter ved kældertrapper, ændrede kloakføringer og tagnedløb, montering af højvandslukker med pumpebrønde samt et forsinkelsesbassin.

Illustration fra Rambøll.
Status

Klimatilpasningsprojektet er færdigt i 2016

I løbet af sommeren 2016 bliver boldbanen på Niels Ebbesens Vej forsænket og får derved funktion som forsinkelsesbassin med lokal afledning af regnvand. Dermed vil tredje og sidste etape af klimatilpasningsprojektet på Skolen ved Søerne være afsluttet.
Efter det store skybrud i 2011 ønskede Frederiksberg Kommune en registrering af årsager til skybrudsskader på kommunens ejendomme – herunder Skolen ved Søerne.

Efter endnu et skybrud i sommeren 2014 bad kommunen en rådgivervirksomhed om at udarbejde en mere detaljeret rapport om, hvordan man kunne reducere risikoen for nye oversvømmelser på Skolen ved Søerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret 2015 en anlægsbevilling på 2,7 millioner kroner til at udføre de fleste af rapportens anbefalinger.

I forsommeren 2015 valgte projektlederen på klimatilpasningsinitiativet under By- og Miljøområdet at skifte rådgiver. Det skyldtes blandt andet, at en del af rådgiverens forslag ikke kunne gennemføres eller myndighedgodkendes. Ny rådgiver på projektet blev virksomheden Hjørdis Sørensen Landskab.

Etape 1 blev udført i sommeren 2015, etape 2 løb fra december 2015 til januar 2016, og etape 3 afsluttes efter planen i sensommeren 2016.

Den forventede levetid er ikke beregnet.
Læs mere Luk
Baggrund

Ekstrem lav beliggenhed udfordrede kloaksystemet

Skolen ved Søerne har gentagne gange været oversvømmet i forbindelse med skybrud, fordi en del af bygningerne ligger i en lunke på det laveste punkt på Frederiksberg.
Fra hele oplandet er der naturlige vandveje, som leder hen mod skolen, og derfor står vandspejlet meget højt omkring skolens bygninger ved et skybrud.

Kloaksystemet har ikke kunnet klare de store mængder vand, og vandet løb derfor tilbage i rørene og skabte voldsomme oversvømmelser inden døre.

Ved skybruddet i 2014 blev varmecentralen fuldstændig oversvømmet. Vandet stod så højt, at varmecentralens pumpe blev oversvømmet og kortsluttede.

Gymnastiksalene blev oversvømmet, og i lange perioder kunne skolen ikke bruge salene, fordi gulvet først skulle tørre og senere udbedres.

Fra gangarealet løb vand ind i musiklokalet, hvor det stod op i 40-60 centimeters dybde.
Læs mere Luk
Løsning

En vifte af tiltag skal sikre skolen ved skybrud

Projektet består af to tiltag: En LAR-løsning på skolens boldbane og en skybrudssikring af bygningerne, der blandt andet omfatter ændret kloakføring, ændrede tagnedløb og en ny type højvandslukke.

På etape 1 i sommeren 2015 blev der udført arbejder både udendørs og indendørs, som sikrer, at overfladevand ikke kan trænge ind i bygningerne. Der blev for eksempel støbt betonkanter ved skakter til kældertrapper og atriumgården. Derudover ændrede man nogle kloakledninger og monterede højvandslukke i nogle gulvafløb i kældrene.

På etape 2 fra december 2015 til januar 2016 installerede man på skolebygningen på Filippavej en ny type højvandslukke, en såkaldt HVL800 Hybrid Bypass Station. Den sikrer, at højvandslukket i brønden fungerer selv ved tilbageløbstryk fra hovedkloakken.

Ved højt tryk i kloakken vil to stærke pumper presse vandet fra bygningssiden ud i kloaksystemet. Den såkaldte bypassfunktion sikrer, at bygningens kloak kan benyttes som normalt selv under et skybrud.

I etape 2 omlagde man også kloakledninger og ændrede tagnedløb.
Man anlagde desuden en zinkkant langs soklen på de bygninger, der vender ud mod skolens gårdhave. Zinkkanten tillader, at der kan stå op til 20 centimeter vand i gårdhaven, uden at vandet beskadiger bygningernes sokkel.

I etape 3 fra juni til august 2016 forsænker man boldbanen på Niels Ebbesens Vej, der derved får funktion af forsinkelsesbassin.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Færre skader ved skybrud

Projektet på Skolen ved Søerne har primært afhjulpet et akut problem med oversvømmelser, når Frederiksberg er blevet ramt af skybrud.
Med de nødvendige klimatilpasningsinitiativer vil bygningerne på Skolen ved Søerne være mindre sårbare fremover.

Når den nedslidte boldbane på Niels Ebbesens Vej i sommeren 2016 bliver forsænket, bliver anlægget samtidig renoveret.
Læs mere Luk
Finansiering

Kommunen har betalt alle udgifter til projektet

Den samlede anlægsudgift er 2,7 millioner kroner. Heraf udgør rådgiverhonoraret 243.980 kroner.
De 2 millioner kroner kommer fra puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster, og de 0,7 millioner kroner fra puljen til implementering af kommunens klimatilpasnings- og skybrudsplan.

Frederiksberg Kommune afholder hele udgiften, ligesom kommunen står for driften.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Projektet udviklede sig undervejs

Projektet udviklede sig meget anderledes end de oprindelige planer, fordi cirka halvdelen af de oprindelige anbefalinger ikke kunne gennemføres eller godkendes af myndighederne.
Derfor måtte man i foråret 2015 skifte rådgiver og finde nye løsninger på en række udfordringer.

Projektet er ikke blevet dyrere af den langtrukne og noget besværlige proces, for anlægsbevillingen har hele tiden ligget fast. Men det har betydet, at man måtte prioritere og ændre planerne.

Den oprindelige konsulentrapport beskrev, hvor der havde været problemer på skolen. For hvert problem forelå en løsning, som var prissat. Men Frederiksberg Ejendomme manglede et helhedssyn på skolens problemer og en gennemgang af hele afløbsplanen. Hvad sker der for eksempel, hvis man sætter et højvandslukke op et sted? Betyder det så, at vandet opstuves et andet sted?

For eksempel var der et oprindelig et forslag om yderligere en nedsænket boldbane på Filippavej, men den viste sig at den ville være meget bekostelig, fordi grundvandet i området står meget højt. Derfor blev den sløjfet.

I forbindelse med projektet har blandt andet vandsektorloven og vandmiljøloven været i spil.

Interessenterne i projektet er Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Ejendomme og Skolen Ved Søerne. Rådgivningsvirksomheder har været Rambøll og Hjørdis Sørensen Landskab.
Læs mere Luk
Barrierer

Nødvendigt at skifte rådgiver undervejs

Omkring halvdelen af anbefalingerne i den oprindelige konsulentrapport kunne man ikke følge. De kunne ikke myndighedsgodkendes, eller de kunne ikke gennemføres.
Derfor valgte Frederiksberg Ejendomme at finde en anden rådgiver og udvikle nye løsninger. Det har forsinket projektet meget.

Det har også kompliceret projektet så meget, at det ikke har været muligt at finde ledningsplaner for gymnastiksalsbygningen og det sænkede adgangsareal.

Det betød for eksempel, at var nogen usikkerhed om, hvor drænpumpen i varmecentralen ledte vandet hen. Derfor var det nødvendigt at udføre en række tv-inspektioner for at klarlægge linjeføringen af kloaknettet. Det har kostet penge og forsinket projektet.

På grund af projektets hastekarakter var der ikke tid til at udvikle et medfinansieringsprojekt med et forsyningsselskab omkring LAR-løsningen.

Fordi arbejdet foregår på en skole, har der skullet tages hensyn til, at arbejdet primært udføres i skolernes ferie. Det har været med til at forsinke processen.
Læs mere Luk