Eksempler på klimatilpasning - Borger

På listen nedenunder kan du se alle de cases, der findes på portalen, som er relevante for borgere omkring tilpasning af klimaændringerne.
Svendborg stormflodssikrer og skaber nyt havnemiljø Foto: Svendborg kommune

Svendborg stormflodssikrer og skaber nyt havnemiljø

26.februar 2021
Hele projektet Den Blå Kant skal være svendborgensernes nye fælles havneområde mellem by og vand. Tre sluseåbninger kombineret med et bælte af faste og mobile diger langs den ydre del af Svendborg Havn skal sikre hele området mod stormflod på op til 3 meter over daglig vande. Svendborg by ligger højt i forhold til havnen. Projektet rummer derfor også flere skybrudsveje, der fører direkte til havnebassinet. Havnebassinet kan udnyttes som reservoir, der sikrer havneområdet mod oversvømmelse fra skybrud, når byen sender vandkaskader mod havnen. Svendborg Kommune forventer, at det samlede projekt løber op i et trecifret millionbeløb. Kommunen forventer derfor, at der vil gå mere end 10 år, før det samlede projekt står færdigt. Til den tid vil det sikre Svendborgs havneområde mod en 100-års stormflodshændelse og en 100-års regnhændelse.
Bio-LAR anlægget i Lynge Marina Bergen Jensen

Bio-LAR anlægget i Lynge

10.juli 2020
I Lynge i Nordsjælland har Allerød Kommune i samarbejde med COWI, Skælskør Anlægsgartnere, LiAn Landscapes og Københavns Universitet udviklet og anlagt en bio-LAR løsning til håndtering af regnafstrømning fra et 23 ha stort separatkloakeret opland, samt til fremme af lokale naturkvaliteter ved blandt andet at øge plantediversiteten og forbedre forholdene for bestøvende insekter, samt ved at anvende renset regnvand til etablering af vandhul for padder.
Ny sø i Gedved holder regnvand væk fra private hjem

Ny sø i Gedved holder regnvand væk fra private hjem

21.februar 2020
I Gedved nord for Horsens har Naturstyrelsen etableret et vådområde på knap 42 hektar og i den forbindelse genskabt Gedved Sø. Formålet er at reducere den mængde kvælstof, der ledes til Horsens Fjord. Samtidig giver projektet bedre vilkår for naturen, blandt andet med en faunapassage. Ved samme lejlighed har Horsens Kommune sørget for, at det nye vådområde er indrettet, så det kan fungere som buffer ved kraftige nedbørshændelser. Nedstrøms for det nye vådområde har ejendomme ved Gedved Mølle ofte haft store problemer med regnvand. Efter etableringen af den nye sø har selv rekordstore mængder regn i efteråret 2019 ikke givet problemer. Det er ikke beregnet, hvor stor en nedbørshændelse, søen kan håndtere.
Stor fælles klimatilpasning omkring St. Vejle Å

Stor fælles klimatilpasning omkring St. Vejle Å

6.januar 2020
Enkle tekniske løsninger har gjort naboerne til St. Vejle Å på Københavns Vestegn klar til mere ekstremregn. Samtidig har en del af ådalen fået et naturmæssigt og rekreativt løft. Seks kommuner og fire vandselskaber har sammen skabt en omfattende klimasikring omkring åen. St. Vejle Å har flere gange været millimeter fra at oversvømme huse og veje i Ishøj og Vallensbæk ved skybrud. Da Banedanmark etablerede jernbanen mellem København og Ringsted, kom den til at gå lige igennem Vallensbæk Sø, som er et regnvandsbassin ved motorvejstrekanten i Vallensbæk. Kommunerne og forsyningerne omkring St. Vejle Å benyttede den økonomiske kompensation fra Banedanmark til at gennemføre et stort, fælles klimatilpasningsprojekt. Projektet består af tre store regnvandsbassiner, våde enge, overløb med nødbassin, diger og en stor pumpestation. Samtidig er der etableret grønne områder omkring en del af ådalen.
Kolding får en grøn oase, der sikrer tørre kældre

Kolding får en grøn oase, der sikrer tørre kældre

9.december 2019
I Kolding bymidte har kommunen og forsyningen i samarbejde med byens borgere skabt et stykke bynatur med flere formål. Et regnvandsbassin vil fremover holde på skybrudsvand, så kloaknettet bliver mindre belastet, og så kældre og veje i området ikke bliver så hårdt ramt af oversvømmelser. Samtidig er byens lidt kedelige bypark blevet et attraktivt sted for både børn og ældre. Her er stier, broer, blomster, spiselige bede, snoet vandløb, bænke, borde og en klimapavillon. Byparken er det første af en række klimapasningsprojekter, som kommunen og forsyningen har planlagt at udføre sammen. Byparken i Kolding kan klare en 20-års hændelse. Når hele klimatilpasningen af Kolding bymidte er færdig, vil området kunne klare en 100-års hændelse.
Bæredygtigt hospitalsbyggeri i Odense

Bæredygtigt hospitalsbyggeri i Odense

17.januar 2019
Region Syddanmark besluttede i 2008, at der skal bygges et nyt supersygehus i Odense (Nyt OUH). Nyt OUH skal bygges sammen med Syddansk Universitet, der ligeledes udvider med et nyt Sundhedsfagligt Fakultet. Både Nyt OUH og det nye Sundhedsfaglige Fakultet forventes at stå klar i 2022. Odenses nye universitetshospital er et af seks nybyggede sygehuse, der opføres med finansiering fra den statslige kvalitetsfond. Grundet det nye hospitals massive størrelse på omtrent 250.000 m2 opstår der naturlige udfordringer forbundet med håndtering af regnvand fra bygninger og de tilhørende vejanlæg. Derfor etableres interne regnvandsbassiner med mulighed for afledning til det nærliggende vandløb. Regnvandsbassinerne vil højne områdets rekreative værdi, da de vil være integreret i landskabet som lavninger og søer. Regnvandsbassinerne udspringer af ”Grøn Blå Rekreativ Plan” udarbejdet af Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Planen er ikke en juridisk bindende aftale mellem interessenterne i projektet. Planen giver derimod et overblik over visioner for bæredygtige klimatilpasningsløsninger, som vil være til gavn for miljøet samt mennesker, der skal færdes i området. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem parterne. Det nye Sundhedsfaglige Fakultet etablerer også regnvandsbassiner, men i denne case beskrives kun regnvandsbassinerne på Nyt OUH.
Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand

Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand

18.oktober 2018
En 40 meter bred jernbanedæmning, der anlægges i Vallensbæk Sø, betyder, at søen for fremtiden kan rumme og rense mindre regnvand end tidligere. Som aflastning er man derfor i gang med blandt andet at anlægge tre regnvandssøer på grænsen mellem Høje-Taastrup og Ishøj. Den opgravede jord anvendes til en vold, der dæmper trafikstøj fra Holbækmotorvejen.
Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

5.september 2018
Vejle Midtby ligger i en ådal for foden af nogle af Danmarks stejleste bakker og i bunden af en fjord mod Kattegat. Vejle Midtby har gentagne gange haft oversvømmelser. Vejle Midtby ligger så udsat for vand fra alle sider, at den i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv er udpeget som et af de ti områder i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse. I et bredt og effektivt samarbejde er det lykkedes på få år at etablere pumper, sluser, fordelerbygværk og faunapassage. Samtidig bruger man i Vejle vandet til at skabe værdi med et nyt og attraktivt byrum, som borgerne har taget vel imod. Klimasikringen af Vejle Midtby er første fase af en række projekter, der skal beskytte borgere, bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser.
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

3.september 2018
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som over de næste 10-15 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Køge Kommune arbejder pt. på at finde en løsning med en sluse Køge Å´s udløb i bunden af havneindløbet, der kan lukkes ved høj vandstand.
Beskyttelse af 165 sommerhuse i Lendrup ved Løgstør mod oversvømmelse

Beskyttelse af 165 sommerhuse i Lendrup ved Løgstør mod oversvømmelse

27.juni 2018
Efter fuldførelsen af en såkaldt kap 1a sag efter kystbeskyttelsesloven er der etableret en oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet Lendrup, syd for Løgstør. Projektet består af etableringen af 700 meter lerdige ud mod Limfjorden med græs fra digegræsblanding indeholdende naturlige græsser for en strandeng. Derudover etableres 45 meter spuns, en overløbsrende ved høj vandstand i åen til et sø-moseområde, en brønd med pumpe ved åen, bag diget og en sluselignende konstruktion ved å-udløbet.
Viser 1 - 10 ud af 60
Gå til de nyeste eksempler