Del artikel Print
Ny rapport: Hvornår udløses en skade ved oversvømmelse?

Ny rapport: Hvornår udløses en skade ved oversvømmelse?

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en ny rapport om bygninger og vejes sårbarhed over for oversvømmelse. Hovedformålet med rapporten er, at opnå større viden om skadesomkostningerne forbundet med oversvømmelse af bygninger og veje.

For at kunne estimere skadesomkostninger forbundet med oversvømmelse, er det afgørende at have kendskab til, hvornår en skade udløses. Denne rapport fokuserer på de udløsende faktorer for direkte håndgribelige skader på bygninger og veje fra forskellige vandkilder (nedbør, havvand, vandkøb og terrænnært grundvand). 

 

Det er ofte først når vandet er trængt ind i bygningen, at der sker større skader. I rapporten anvendes således en ”bottom-up” analyse for bygninger til at estimere sårbarhed og forventede enhedspriser for skader.

 

Vigtige pointer fra sammenfatningen af rapporten er bl.a.:

Oversvømmelseskilden har betydning for skades omfang og det er derfor hensigtsmæssigt af skelne mellem vandkilderne i skadesmodeller for bygninger. Dette er baseret på, at oversvømmelse fra forskellige vandkilder typisk varierer i varighed, vandets indhold af salt og bakterier, dybden og de efterfølgende skadesproblematikker.

 

Bygningers klimaskærm har afgørende betydning for, hvornår vand trænger ind i bygninger (”ydre sårbarhed”). Rapporten konkluderer, at vand lettere trænger ind i ældre bygninger end i yngre bygninger. Denne konklusion er primært baseret på de væsentlige ændringer i bygningsreglementet i 1972, som ført til højere grad af fugtsikring af bygningsfundamenter og kældre samt erfaringsbaserede ekspertvurderinger.

 

Derimod viser undersøgelsen, at bygningskategorier (og opførsels år) kun har mindre betydning for, hvad det koster at reetablere, når vandet først er trængt ind i bygningen (”indre sårbarhed”).

 

Der er i rapporten anvendt en ”bottom-up” tilgang, hvor skadernes omfang nedbrydes i retableringsomkostninger og sammenstilles til en samlet estimering af den økonomiske skade. Disse økonomiske skader er væsentlig højere end de nationale enhedspriser for skader ved oversvømmelser fra skybrud, som er baseret på anmeldte forsikringsskader og repræsenterer en ”topdown”-tilgang til estimeringen af skaderne.

 

Den fulde rapport kan hentes og læses her.