Del artikel Print
Havvandsstigninger truer sjælden dansk natur, viser ny rapport

Havvandsstigninger truer sjælden dansk natur, viser ny rapport

En ny rapport udviklet af COWI og SDU konkluderer at det stigende havvandspejl, grundet klimaforandringerne, vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultaterne peger i retning af et forandret Dansk kystlandskab.

Havvandsstigningernes Betydning for Kystnaturen er en rapport udarbejdet af COWI og SDU med støtte fra Julifonden, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Fonden. Her har forskerteamet med udgangspunkt i estimerede havvandsstigninger de næste 50 og 100 år konkluderet at mange sjældne fugle, padder og planter er alvorligt udryddelsestruet. I takt med at havvandet stiger vil deres naturlige habitater, strandengene, blive permanent oversvømmet. Dertil har strandengene ikke muligheden for at vandre naturligt indlands grundet diger, infrastruktur eller anden arealanvendelse.

 

Men det er ikke kun den stigende havvandsstand der vil udfordre den danske kystnatur. Ekstremhændelser som stormflod vil påvirke et langt større areal end havvandsstigninger. Beregninger viser at en tredjedel af den beskyttede natur, Natura 2000 områderne og de internationalt beskyttede habitatnaturtyper, vil blive ramt af saltvandsoversvømmelser mindst hvert 10. år. For selvom strandengene trives under daglige oversvømmelser, vil det salte havvand være giftig for den ferske natur længere indlands.

 

Strandengene har yderligere en vigtig funktion i næringsstof- og kulstoftilbageholdelse. Tabet af disse habitater vil derfor medføre en større frigivelse af kulstof til atmosfæren og en større nærringstofbelastning til vores kystnære farvande.

 

Kilde: COWI & SDU