Del artikel Print
Kystbeskyttelse med helhed og lokale hensyn

Kystbeskyttelse med helhed og lokale hensyn

En analyse af 32 eksempler på kystbeskyttelse danner udgangspunkt for tre nye typologier til kortlægning af de danske kyster.

En undersøgelse af kystbeskyttelsesmetoder før og nu viser, at det ved kystsikring er en fordel at stræbe efter en løsning, der både er helhedsorienteret og tilpasset de lokale forhold.

 

I undersøgelsen deltog Københavns Universitet, DTU Miljø, Region Hovedstaden og Gottlieb Paludan Architects gennem innovationsnetværket Vand i Byer. Baggrunden for undersøgelsen var klimaændringers følger som stigende havspejl, mere kysterosion og værre stormfloder.

 

I tre ud af fire af 32 eksempler på kystbeskyttelse er der anvendt hård kystbeskyttelse i form af diger, sluser m.m., med det mål at beskytte mennesker og menneskeskabte værdier. Skabelse af landbrugsjord og byggegrunde er kommet i anden række. Nyere eksempler på kystbeskyttelse viser dog større fokus på mere direkte og lokale merværdier og kobling og etablering til attraktive byrum. I internationalt lys vil de mest avancerede projekter endog acceptere kystlandskabernes dynamiske forandring og fremme naturhensyn eller ligefrem en udfasning af bebyggelse langs kysten.

 

Fire danske kystprojekter er blevet analyseret nærmere ud fra fem kriterier: teknisk sikkerhed, økonomi, miljøpåvirkning, innovationshøjde og respekt for kystlandskabets natur og kulturhistorie. Det var Gyldensteen Strand ved Bogense, Køge Bugt Strandpark, Nordkystens Fremtid i Nordsjælland og et skitseforslag til højvandsbeskyttelse af Vejle.

 

Undersøgelsen anbefaler en national kortlægning af de danske kyster ud fra deres økonomiske og sociale forhold, og hvor teknisk svært området vil være at kystbeskytte. En kortlægning kan være med til at sætte rammene for de tekniske og organisatoriske løsninger, der er relevante for det pågældende område.

 

Der foreslås tre forskellige typologier.

  • Kystområder domineret af private ejerforhold, høje ejendomsværdier og lav teknisk kompleksitet. Dette er tilfældet i mange små kystbeskyttelsesprojekter som f.eks. ses nord for København.
  • Kystområder med en blanding af offentlig og privat ejerskab, relativt høje ejendomsværdier og en middel kompleksitet. Dette vil ofte være kommunale enkeltprojekter.
  • Kystområder med en blanding af offentlig og privat ejerskab og forholdsvist lave ejendomsværdier. Her vil der ofte ikke være etableret projekter, eller kun ganske få, uanset teknisk kompleksitet. Dette ses ofte langs den jyske vestkyst.

 

 

Kilde: Grønt Miljø 

Undersøgelsen er publiceret i videnblad 04.02.-49 fra Københavns Universitet og kræver abonnement