Del artikel Print
Klimaatlas, klar til fremtidens vejr

Klimaatlas, klar til fremtidens vejr

DMI har udviklet et Klimaatlas, der viser hvor i landet vi er særligt udsatte for stormflod og skybrud i fremtiden. Klimaatlas bliver de næste to år udbygget med ny viden om fremtidens ekstreme vejr.

Vigtigt værktøj til kommunernes indsats


Kommunerne har tidligere selv skulle skaffe viden og data om klimaudviklingen, og der har manglet et landsdækkende og ensartet datagrundlag. Med DMI’s Klimaatlas får de nu ét samlet bud på fremtidens klima baseret på den nyeste viden.

 

”Vi har helt fra de første streger på tegnebrættet haft fokus på at inddrage dem, der skal arbejde med Klimaatlasset i dagligdagen – så vi sikrer os det mest optimale arbejdsredskab. Vi sætter stor pris på det tætte samarbejde, vi har haft med et bredt udsnit af landets kommuner, men også regionerne, forsyningssektoren, landbruget, beredskaberne, forsikringsbranchen, større virksomheder og rådgivende ingeniører,” forklarer Marianne Thyrring, som er direktør på DMI.

 

Klimaatlasset beskriver det fremtidige danske klima for midten og slutningen af århundredet. Klimaatlas indeholder i første omgang information om, hvordan fremtidens temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod ser ud på nationalt og kommunalt niveau – helt ned til 1 km gitter-kort.

 

”Klimaatlasset er et værdifuldt værktøj, når kommunerne skal planlægge for klimatilpasning. Nu har vi fået et landsdækkende, ensartet grundlag som er så fintmasket, at det kan anvendes på kommuneniveau. Vi har nu muligheden for at se på tværs af kommunegrænser. Vi kan tage beslutninger på et fælles grundlag for vandløb, kyster og udsatte områder. Også når de går på tværs af kommunegrænser. På den måde kan vi sammen med staten, nabokommuner og grundejerne vælge de rette løsninger i klimatilpasningen, og undgå fejlinvesteringer,” siger Jacob Bjerregaard, formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i KL.

 

Klimaatlas bliver i 2020 udvidet med data for fremtidens vind, solindstråling, luftfugtighed og fordampning. Derudover kommer der yderligere data for tørke, vækstsæson, 100-års stormflod og ’worst case’ stormflodshændelser.

 

I 2021 bliver alt data i klimaatlasset opdateret via nye højtopløste modelkørsler, og der præsenteres desuden daglige tidsserier for simuleringsdata.

 

Kilde: DMI