Del artikel Print
Nyt naturprojekt sikre Horsens by mod oversvømmelser

Nyt naturprojekt sikre Horsens by mod oversvømmelser

Projekt ’genopretning af Tolstrup Å og enge’ vil både mindske udledning af fosfor og kvælstof i søer og fjord samt reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser i Horsens by.

Tolstrup å skal genslynges, så enge og vådområder kan genopstå. 150 år gamle matrikelkort vil blive taget i brug for at genskabe det oprindelige åløb.

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har købt eller forpagtet jorden af 12 lodsejere, og alle forundersøgelser er afsluttet. Projektet til ca. 3.8 mio. kr. gennemføres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

 

Åen blev omkring slutningen af 1800-tallet rettet ud for effektivt at afvande de omkringliggende arealer og dyrke jorderne mere intensivt. Det har senere hen vist sig, at enge leverer et vigtigt bidrag til økosystemet i området, da de er særligt velegnede til at rense vandet, der løber igennem. Det er denne evne man med det nye projekt vil udnytte, og det forventes, at der vil blive udledt 3,7 tons mindre kvælstof, når de 30 ha engarealer svarende til ca. 42 fodboldbaner er blevet genetableret.

 

Ydermere har engene også den funktion, at de kan opbevare og forsinke nedbør, hvilket også er en vigtig del af dette naturprojekt. Horsens by vil blive mere modstandsdygtig over for oversvømmelser i fremtiden, da store mængder vand nu vil blive forsinket og delvist sive ned i engene. I 2013 var vandstanden i Horsens oppe omkring 160 cm over normal vandstand, og flere oplevede vand i kælderen. Med dette projekt håber man, at Horsens by fremover vil kunne klare en 100-års-hændelse.

 

Ud over at projektet kan tilbageholde store mængder vand og næringsstoffer, så vil projektet potentielt set også være med til at øge biodiversiteten i området, og arkæologer fra Horsens Museum har forhåbninger om, at der også vil kunne dukke gamle fund op af jorden.

 

Kilde: Horsens Folkeblad