Del artikel Print
Kommuner gør klar til næste skybrud

Kommuner gør klar til næste skybrud

Evaluering af den kommunale klimatilpasning viser, at kommunerne er kommet godt fra start med kortlægning og prioritering af indsatsen.

Alle landets 98 kommuner er godt i gang med at gøre sig klar til det næste skybrud eller den næste store storm. Klimatilpasning er kommet højere op på den kommunale dagsorden de senere år, og en ny evaluering viser, at alle kommuner nu har udarbejdet kort, der udpeger risikoområder for oversvømmelser. Kommunerne har endvidere prioriteret indsatsen og lever dermed op til økonomiaftalen fra 2013 mellem regeringen og KL om klimatilpasning.

 

Evalueringen viser også, at flere kommuner mangler at kortlægge risikoen for oversvømmelse fra alle kilder, fx grundvand og vandløb. Samtidig har kun halvdelen af kommunerne fulgt op med en handlings- eller investeringsplan.

 

- Evalueringen viser, at kommunerne har taget klimatilpasningsplanerne til sig som et konkret værktøj i arbejdet med at forebygge konsekvenserne af det næste store skybrud eller storm. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne arbejder konkret med at tilpasse og sikre sig. Nogle er meget langt fremme med handlingsplaner og igangsatte projekter, mens andre først skal til at gå i gang nu, siger Katrine Rafn, kontorchef i Miljøstyrelsen.

 

I økonomiaftalen fra 2013 forpligtede kommunerne sig til at udarbejde klimatilpasningsplaner, som indeholder kortlægning af risikoen for oversvømmelser samt en prioritering og beskrivelse af indsatsen. Kommunerne har ikke været forpligtet til at udforme og igangsætte konkrete handlingsplaner.

 

Projekter med medfinansiering kan være billigere

Evalueringen viser også, at de projekter, der har benyttet nye regler for medfinansiering af klimatilpasning til grønne overfladeløsninger på veje, i vandløb og rekreative arealer, har været væsentlig billigere end mere traditionelle løsninger som typisk er underjordiske rør og bassiner, men evalueringen peger også på et incitamentsproblem, som kan føre til overinvesteringer og dermed risiko for ikke at sikre et samfundsøkonomisk optimalt investeringsniveau

 

Evalueringen af kommunernes klimatilpasningsindsats vil indgå i regeringens arbejde under Miljø- og Fødevareministeriets formandskab, der inden sommeren skal udarbejde en undersøgelse for klimatilpasnings- og kystbeskyttelsesområdet, herunder hvordan udfordringer med klimaforandringer håndteres samt afdække, om der eventuelt er behov for yderligere tiltag på området.

 

Som led i Forsyningsstrategien igangsættes en række analyser, der skal afdække investeringsbehovet og mulighederne for at skabe de rette incitamenter til en effektiv klimatilpasning på et hensigtsmæssigt niveau med henblik på at understøtte de samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige klimatilpasningsløsninger.

 

Regeringen arbejder endelig for, at klimatilpasning bliver tænkt sammen med natur, miljø og friluftsliv. Som led i Naturpakken fra 2016 er der afsat en pulje til udvikling af synergiprojekter i det åbne land på 25 mio. kroner.